Lyssna

Yttrande över betänkandet Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015:103)

Universitets- och högskolerådet (UHR) ska enligt sin instruktion ansvara för uppgifter av bland annat främjande och utvecklande karaktär inom utbildningsområdet.

Enligt 13 § samma förordning ska myndigheten inom högskolan motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Utifrån det uppdraget lämnar UHR synpunkter på betänkandet.

UHR tillstyrker utredningens förslag att ta bort orden ras och rasmässig, använda om människor, från de lagar där de förekommer. UHR har inte någon bestämd uppfattning om de termer som föreslås ersätta orden.

UHR tillstyrker utredningens förslag att ersätta diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck med könsidentitet eller könsuttryck.

UHR tillstyrker den föreslagna ändringen i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet, som en konsekvens av ändringen i diskrimineringslagen.

Läs hela yttrandet nedan.

 

Senast uppdaterad: 21 juni 2016