UHR ställer sig bakom regeringens förslag om att ändra högskolelagen, så att universitet och högskolor aktivt ska främja ett brett deltagande i utbildningen.

I promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning föreslår regeringen att högskolelagen ska ändras, så att universiteten och högskolorna får i uppdrag att aktivt främja ett brett deltagande i sina utbildningar.

UHR ställer sig bakom regeringens förslag, men framhåller att det finns en skillnad mellan begreppen ”breddad rekrytering” och ”breddat deltagande”. Det finns också en skillnad mellan rekryterande aktiviteter och åtgärder för breddat deltagande.

I den nya bestämmelsen bör det därför framgå att universitet och högskolor aktivt ska främja både breddad rekrytering till högskolan och ett brett deltagande i utbildningen. Som en följd bör även instruktionen för UHR ändras, så att det tydliggörs att myndigheten ska främja såväl breddad rekrytering som ett brett deltagande.

I en tidigare undersökning från UHR har det kommit fram att lärosätena överlag är positiva till att redovisa sitt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. Mot bakgrund av det föreslår vi i yttrandet att myndigheten får i uppdrag av regeringen att regelbundet följa upp lärosätenas arbete på området.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2017