Lyssna

Yttrande över delbetänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)

Universitets- och högskolerådet (UHR) är positiva till att regeringen utreder hur lagstiftning och uppföljning kan skärpas för att förbättra efterlevnaden av minoritetspolitiken. Några av förslagen berör UHR:s verksamhetsområde.

Dessa förslag har analyserats utifrån UHR:s uppdrag att verka inom ramen för minoritetspolitikens mål, ge stöd och information om högskolestudier, föreskriva inom tillträdesområdet, arbeta för att motverka diskriminering samt främja likabehandling och bredda rekryteringen till högskolan.

Regeringen har bland annat utrett hur ungdomars möjligheter till inflytande bör lyftas fram i minoritetslagen, hur dialogen mellan myndigheter och de nationella minoriteterna ska tas tillvara vid beslutsfattande och vilka insatser som krävs för att utbilda och rekrytera personal med språk- och kulturkompetens. Andra frågor som berörs är hur tillsynen av undervisning, läromedel och examensmål kan skärpas. Utredningen föreslår också en ny myndighet för uppföljning och samordning av minoritetspolitiken.

Under samråd med de nationella minoriteterna, har UHR fått information om att minoriteterna upplever att de grundläggande rättigheterna inom utbildningsområdet efterlevs bristfälligt.

UHR ser också att det finns bristande kunskaper om de nationella minoriteternas rättigheter och de nationella minoritetsspråken inom majoritetssamhället. Det krävs kunskapshöjande insatser, på både nationell och regional nivå, för att de minoritetspolitiska målen ska efterlevas.

Ladda ned hela yttrandet som pdf nedan, under relaterade dokument:

Senast uppdaterad: 5 oktober 2017