Lyssna

Yttrande över En strategisk agenda för internationalisering

Det är positivt med ett nytt och ambitiöst mål för mobiliteten bland svenska studenter. Men det krävs insatser för att nå dit. Det skriver UHR i yttrandet till Internationaliseringsutredningens delbetänkande En strategisk agenda för internationalisering.

Internationaliseringsutredningen har initierats av regeringen i syfte att öka internationaliseringen av universitet och högskolor. Utredningens första del föreslår bland annat nya mål och en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor. Den innehåller också förslag om hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning.

UHR ser positivt på den revidering av högskolelagen som utredningen föreslår. Men menar att skrivningarna skulle kunna förtydligas ytterligare, så att det framgår att lärosätena ska arbeta aktivt med internationalisering.

UHR ställer sig även positivt till utredningens förslag till internationaliseringsstrategi, liksom till flera av de nya uppdrag myndigheten föreslås få. Ett av dem handlar om att UHR i sin instruktion ska få ansvar för att främja internationalisering inom högskolan.

I utredningen föreslås UHR även få ansvar för ett nytt program för digitala verktyg och virtuell mobilitet, och två nya nationella program för lärarmobilitet respektive studentmobilitet. UHR ställer sig positivt till alla dessa förslag.

Utredningen förslår också ett nytt mål för studentmobiliteten: att 25 procent av alla studenter år 2025 ska ha internationell erfarenhet. UHR stöder det nya målet och menar att det är ett tydligt, mätbart och klart utmanande. Myndigheten menar dock att det krävs insatser för att nå målet, bland annat att lärosätena skapar goda förutsättningar för mobilitet.

Senast uppdaterad: 22 maj 2019