Dnr 1.2.3-825-2015 Universitets- och högskolerådet har yttrat sig över informationshanteringsutredningens slutbetänkande "Myndighetsdatalag" (SOU 2015:39).

Universitets- och högskolerådet, UHR, är medvetet om behovet av ett mer enhetligt och samordnat regelverk för behandling av personuppgifter hos myndigheter. UHR ställer sig positivt till utredningens förslag om en samlad reglering i en lag om myndigheters behandling av personuppgifter.

UHR anser att det bör finnas en möjlighet för myndigheter att behandla känsliga personuppgifter med stöd av den registererades samtycke och att utredningens förslag på den punkten bör förtydligas.

UHR delar inte den uppfattning som betänkandet ger uttryck för och som går ut på att konstruktionen med personuppgiftsbiträden mellan statliga myndigheter inte kan upprätthållas.

UHR understryker vikten av att det direkt efter avslutat arbete med den lagstiftning som föreslås av utredningen införs det författningsstöd som kommer att krävas för utlämnande via direktåtkomst av sekretessreglerade uppgifter och att det i övrigt genomförs en översyn av nuvarande registerförfattningar.

Läs hela yttrandet via länk nedan.

Senast uppdaterad: 1 april 2016