Lyssna

Polis i framtiden - Polisutbildning som högskoleutbildning (SOU 2016:39)

Universitets- och högskolerådet (UHR) ställer sig positivt till utredningens förslag om hur den grundläggande utbildningen till polisman kan omformas till högskoleutbildning. UHR anser att en polisutbildning som högskoleutbildning medför en mer rättssäker polisutbildning med ökad transparens både vid antagning och i utbildningen som sådan.

• UHR menar att det är mycket tveksamt att redan våren 2018 påbörja antagning till utbildning som leder till polisexamen eftersom tidsramen är för snäv.

• UHR instämmer i att det sannolikt kommer behöva ställas upp krav som inte kan anses vara nödvändiga för att den sökande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen som leder till polisexamen. Däremot är det inte rimligt att dessa krav formuleras som grundläggande behörighetskrav, utöver dem som idag följer av högskolelagen och högskoleförordningen.

• UHR delar inte helt utredningens uppfattning om att det, inom ramen för de områdesbehörigheter UHR får föreskriva om, bör tas fram en ny områdesbehörighet för utbildning som leder till polisexamen.  

• UHR understryker vikten av att Sverige har ett öppet och förutsebart antagningssystem. Behörighetskraven för den nya polisutbildningen bör i största möjliga mån struktureras i enlighet med tillträdesreglerna för övriga högskoleutbildningar. UHR föreslår därför att utredningen inväntar Tillträdesutredningens  förslag innan beslut fattas om hur krav för behörighet ska ställas till den nya polisutbildningen.  

Se yttrandet nedan för utförligare synpunkter på angivna punkter i betänkandet.

Senast uppdaterad: 1 september 2017