Studiemedel bör inte ges för utbildningar som är diskriminerande, odemokratiska eller på andra sätt uppenbart olämpliga, menar UHR. Därmed instämmer vi i regeringens förslag till förändringar när det gäller studiemedel för studier utomlands.

I promemorian föreslår regeringen flera förändringar när det gäller möjligheten att få studiemedel för att studera i andra länder. Bland annat vill regeringen att CSN ska kunna neka studiemedel om en utbildning ”rimligen inte bör ge rätt till” det.

UHR instämmer i att CSN bör ges möjlighet att säga nej till studiemedel om en utbildning av något skäl är uppenbart olämplig. Vidare menar UHR, liksom regeringen, att det är viktigt att inte detaljreglera när studiemedel ska kunna nekas. Det bör istället prövas från fall till fall.

Skrivelsen innehåller även förslag om förändringar som rör studenternas möjligheter till ett mer flexibelt uttag av merkostnadslån för undervisningsavgifter. UHR har inga invändningar mot dessa.

Senast uppdaterad: 7 mars 2018