Lyssna

Yttrande över promemorian Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd (dnr U2016/02685/SF)

Universitets- och högskolerådet (UHR) ställer sig i huvudsak bakom promemorians förslag men anser att det finns en risk att ett avskaffande av möjligheten till avskrivning av studielån kan ha negativa effekter för rekrytering av underrepresenterade grupper till högskolan.

UHR anser att konsekvenserna av förslaget bör utredas ytterligare. Några synpunkter från UHR kan sammanfattas enligt följande:

1.)    UHR anser att kravet på att vara inskriven på Arbetsförmedlingen kan innebära att man missar en del personer som står allra längst från arbetsmarknaden.

2.)    UHR ställer sig frågande till lokala riktlinjer på grund av onödiga administrativa kostnader samt skillnader i stöd mellan olika kommuner.

3.)    UHR vill framhålla att möjligheten till avskrivning delvis avser andra grupper än det föreslagna studiestartsstödet.

Läs hela yttrandet som pdf nedan.

Senast uppdaterad: 1 september 2017