Universitets- och högskolerådet (UHR) godkänner regeringens förslag i sitt yttrande över remisspromemorian ”Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (U2016/03174/UF)”.

Folkbildningsrådet samråder med UHR i utformningen av det intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå som föreslås i promemorian.

UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval, anger vilka krav som ställs på utbildning vid folkhögskola för att den ska ge grundläggande behörighet till universitet och högskolor.

Folkbildningsrådet har tillsammans med UHR, tagit fram ”Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier” som är det intyg UHR godkänner när en sökande vill styrka grundläggande och eventuell särskild behörighet från folkhögskolestudier.

Du kan läsa hela yttrandet som pdf nedan.

Senast uppdaterad: 1 september 2017