Lyssna

Yttrande över Universitetskanslerämbetets rapport Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola (2016:1)

Universitets- och högskolerådet (UHR) ställer sig positivt till rapportens förslag att statliga universitet och högskolor bör ges möjlighet att anordna öppen nätbaserad utbildning i form av kurser (MOOCs) och till den förordning för reglering av sådan verksamhet som föreslås.

UHR anser att öppen nätbaserad utbildning kan stärka de svenska lärosätenas arbete med såväl breddad rekrytering till och breddat deltagande i högre utbildning som internationaliseringen av högskolan.

När det gäller tillträde till högre utbildning instämmer UHR i bedömningen att öppna nätbaserade kurser på sikt kan komma att bidra till att utveckla lärosätenas arbete med validering av reell kompetens.

Du kan läsa hela yttrandet som pdf nedan.

Senast uppdaterad: 19 september 2017