Lyssna

Yttrande över Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Universitets- och högskolerådet (UHR) anser att undantaget för legitimation och behörighet av yrkeslärare bör upphöra, att kraven på behörighet bör ses över och att Skolverket och UHR kan samarbeta kring bedömare på yrkeslärarprogrammet.

De förslag som rör undantaget från legitimation och behörighet för lärare i yrkesämnen berör frågor inom UHR:s verksamhetsområden.

I sitt yttrande betonar UHR vikten av att Skolverkets framtida statistik ska redovisa behöriga lärare per yrkesämne, inte per program som i utredningen. UHR anser att det är viktigt att statistiken visar i vilken utsträckning de lärare som undervisar i ett visst yrkesämne, utöver behörighet genom pedagogisk högskoleexamen, har uppfyllt behörigheten för ämnet genom sina yrkeskunskaper.

UHR är positiva till förslaget att UHR och Skolverket får i uppdrag att se över de krav som ställs inom respektive föreskrift för att se om justeringar kan och bör göras. UHR tillstyrker förslaget och menar att det kan vara lämpligt med ett formellt uppdrag så att tid för arbetet avsätts likvärdigt på båda myndigheterna.

UHR och Skolverket samt lärosätena kan samarbeta mer kring bedömare. Skolverket skulle till exempel kunna använda samma bedömare som UHR rekryterar och kvalitetssäkrar.

UHR saknar resonemang kring potentiella framtida yrkeslärare som har yrkeslärarutbildning eller yrkeserfarenhet från andra länder. Skolverket bör bedöma yrkeskunskaperna för personer som har utländsk lärarexamen och ansöker om behörighet att undervisa i yrkesämnen.

Läs hela yttrandet som pdf nedan:

Senast uppdaterad: 7 mars 2018