UHR ställer sig positivt till mycket av det som behandlas i promemorian. UHR instämmer i att det behövs en enhetlig utgångspunkt för validering och står bakom valideringsdelegationens föreslagna definition. *

UHR ser vissa problem med delar av det som förs fram i promemorian:

  • UHR tycker inte att det är givet att det behövs en nationellt sammanhållen struktur utan snarare behövs det flera sammanhållna strukturer med en gemensam utgångspunkt.
  • UHR ser bland annat svårigheter i förhållandet mellan branschvalidering och validering inom högskolan. Dels med avseende på syftet  med valideringen, dels med avseende på skillnader i hur centrala  begrepp definieras  och uppfattas.
  • Promemorian tar inte på ett tydligt sätt fasta på att enskilda individer kan ha sinsemellan  olika behov av och mål med validering.
  • UHR saknar en skrivning om högskoleförordningen, oavsett om den leder till förslag till ändring i förordning eller inte. UHR är av uppfattningen att en del av de hinder som finns med bedömning av reell kompetens inom universitet och högskolor går att koppla till befintlig högskoleförordning.

* Definitionen utgår från EU:s råd och dess rekommendation om validering av icke formellt och informellt lärande (2012/C 398/01).

Se yttrandet nedan för utförligare synpunkter.

Senast uppdaterad: 9 november 2016