Lyssna

Yttrande över betänkandet Vägen in till det svenska skolväsendet (SOU 2016:35)

Universitets- och högskolerådet (UHR) ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag.

  • UHR ställer sig positivt till utredningens förslag om att utöka och bredda förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. UHR välkomnar särskilt förslaget om att viss omskolning mot en yrkesexamen, i detta fall lärarexamen, ska få göras.
    Personer som saknar lärarutbildning men har utländsk ämnesteoretisk utbildning och lärarerfarenhet skulle därmed kunna bli antagna och få relevant kunskap och kompetens tillgodoräknad inom ramen för den kompletterande utbildning som regleras i aktuell förordning.
  • UHR instämmer i utredningens slutsats att Skolverket även fortsättningsvis ska inhämta ett yttrande från UHR om en utländsk lärar- eller förskollärarexamen ligger till grund för ansökan om legitimation.
    Utredningen föreslår att Skolverket inte ska behöva inhämta yttrande från UHR i legitimationsärenden där det är ”obehövligt”. UHR utgår från att det endast är i undantagsfall, då det tydligt framgår att den sökandes utbildning inte kan ligga till grund för legitimation, som Skolverket gör bedömningen att ett yttrande inte behövs.

Se yttrandet nedan för utförligare synpunkter.

Senast uppdaterad: 18 november 2016