Det "nya högskoleprovet" användes första gången hösten 2011. Två utvärderingar visar att provets nuvarande utformning med 160 frågor i två lika stora kvantitativa och verbala delar fungerar.

Uppföljning av provet

Umeå universitet har haft i uppdrag att följa upp införandet av det nya provet.

2014 kom utvärdering två som visar att detta högskoleprov har bättre prognosförmåga för studieframgång jämfört med det tidigare högskoleprovet.

Rapporten "Det nya högskoleprovet – samband mellan provresultat och prestation i högskolan" finns att ladda ner längst ner på sidan.

Den första utvärderingen kom 2013. Med ett större antal uppgifter på i stort sett samma tid ökar provets tillförlitlighet. Provtagarnas ålder, utbildningsbakgrund och förkunskaper påverkar hur de presterar på provet.

Rapporten "Det nya högskoleprovet - några valideringsstudier" finns att ladda ner längst ner på sidan.

Två lika stora delar

Provets två delar - verbal och kvantitativ - är i det nya provet lika stora. 80 uppgifter för den verbala, som bland annat innehåller texter, ord och läsförståelse, och 80 uppgifter för den kvantitativa delen, som innehåller matematiska uppgifter och uppgifter som kräver logiskt och analytiskt tänkande.

Åtta delprov

De två delarna indelas i provpass, som vardera innehåller 40 uppgifter fördelade på fyra olika delprov.

Den kvantitativa delen är större

De tidigare 122 uppgifterna utökades med 38 till 160 i det nya högskoleprovet. Det är den kvantitativa delen som blivit större. Det nya högskoleprovet innehåller tre helt nya delprov: Ett nytt verbalt delprov MEK (meningskomplettering) som består av 20 uppgifter samt två nya kvantitativa delprov XYZ (matematik, 24 uppgifter) och KVA (kvantitativa jämförelser, 20 uppgifter).

Den engelska delen är oförändrad

ORD (ordförståelse) halverades från 40 till 20 uppgifter. LÄS (läsförståelse av svensk text) är fortfarande 20 uppgifter, men texterna som används är kortare. DTK (diagram, tabeller och kartor) består av 24 istället för 20 uppgifter. NOG (kvantitativa resonemang) har minskats från 22 till 12 uppgifter. ELF (engelsk läsförståelse) består fortfarande av 20 uppgifter.

Fyra provpass + ett utprövningspass

Provdagen är som tidigare indelad i fem pass om vardera 55 minuter. Det femte passet används för utprövning av nya uppgifter, men disponeringen av delprov kommer att bli annorlunda. Istället för ett delprov per block, blandas delproven inom passen. Två verbala pass om vardera 40 uppgifter kommer att innehålla uppgifter från 4 delprov; LÄS, MEK, ORD och ELF. Två kvantitativa pass om vardera 40 uppgifter kommer att innehålla uppgifter från 4 delprov; NOG, KVA, XYZ och DTK. Det femte utprövningspass, som används för utprövning av nya uppgifter, kan vara antingen ett verbalt eller ett kvantitativt pass.

Det gamla högskoleprovet jämfört med det nya

Det gamla provet

 

Diagram över antal frågor i de olika delproven i det gamla högskoleprovet

 

Det nya högskoleprovet

 

Diagram över det nya högskoleprovets delprov med antal frågor

 

Block i det nya högskoleprovet

Senast uppdaterad: 29 juli 2016