Med anledning av smittspridningen av coronaviruset har regeringen uppmanat lärosäten att bedriva sin verksamhet på distans. Det påverkar både den pågående undervisningen och antagningen till höstterminen 2020.

UHR har beslutat om tillstånd för lärosäten att använda andra behörighetskrav än de som följer av områdesbehörigheterna. UHR har även beslutat om tillstånd att använda ett alternativt urval till mer än en tredjedel av platserna. Tillstånden omfattar bland annat särskilda prov för att pröva behörighet och/eller göra ett urval bland de sökande.

De prov som lärosätena har tillstånd att använda kan vara moment där den sökande ska befinna sig på lärosätet för att till exempel spela ett instrument, utföra ett dansuppträdande eller genomgå en intervju.

På grund av de ändrade förhållandena med distansundervisning och stängda lokaler kan det finnas behov för lärosätena att med kort varsel göra ändringar i formerna för bedömning av behörighet och/eller urval. UHR anser att detta ska vara möjligt för att en prövning ska kunna ske inför antagning till höstterminen 2020.

Ändringar av formen för prövning

UHR gör bedömningen att lärosäten själva kan besluta om eventuella förändringar av formerna för hur behörighet- och/eller urvalsprov genomförs utan att ansöka om ett nytt tillstånd från UHR. Även om formerna för prövningen ändras är det viktigt att lärosätena säkerställer att det som prövas till så stor grad som möjligt bibehålls enligt det gällande beslutet.

Om ett lärosäte bedömer att en prövning kan genomföras på distans, via inspelningar, länk eller annan teknisk lösning, kan UHR inte se att det finns några hinder för lärosätena att göra så. Lärosätena kan däremot inte utgå från att alla sökande har sådana tekniska förutsättningar eller kunskaper att de kan delta i prövningen med hjälp av egen utrustning. Lärosätena behöver därför inför en prövning på distans säkerställa att alla sökanden har möjlighet att genomföra prövningen på ett rättssäkert och så likartat sätt som möjligt.

Undantag från del av prövning

I vissa fall kan det vara svårt eller omöjligt att ändra formerna för prövningen på grund av provets karaktär.

Lärosäten har, i enlighet med HF 7 Kap 3 §, möjlighet att ge undantag från ett behörighetskrav. Undantag från ett moment i ett behörighetsprov bör endast göras i undantagsfall, då behörighetsprovet är utformat för att visa att den sökande besitter alla nödvändiga kunskaper. Om ett lärosäte väljer att göra undantag från en del i behörighetsprövningen måste lärosätet säkerställa att den sökande inom utbildningen istället har möjlighet att skaffa sig den nödvändiga kunskapen.

Läs UKÄ:s information om vad som gäller vid brådskande ändring av utbildningsprogram/kursplaner

Om ett lärosäte beslutar att ta bort något moment i ett behörighets- eller urvalsprov bör resultatet utvärderas.

Dokumentation och information viktigt

UHR vill understryka att i de fall ett lärosäte beslutar att ändra formen för bedömning, eller i undantagsfall gör undantag från ett moment i en prövning, ska detta beslut dokumenteras noggrant. Det ska framgå av beslutet att ändringen gäller för antagning till hösterminen 2020.

Lärosätet bör också säkerställa att information om de ändrade förhållandena når alla sökande. Det gäller både de som redan gjort en ansökan och de som söker under eventuellt återstående ansökningsperiod.

Om ett lärosäte anser att det finns behov av göra omfattande ändringar i, eller lägga till ett helt nytt moment kan lärosätet behöva ansöka om ett nytt tillstånd. Kontakta UHR snarast möjligt, i dessa fall, för att underlätta en snabb beslutsprocess.

Har du frågor?

Kontakta: Petra Brundell, Erica Finnerman eller Linda Puhls.

Telefon: 010-470 03 00.

Senast uppdaterad: 26 mars 2020