Med anledning av smittspridningen av coronaviruset rekommenderades lärosäten under våren 2020 att bedriva sin verksamhet på distans. För att underlätta för lärosäten att genomföra antagningen på ett smittsäkert sätt meddelade UHR i samband med detta att lärosäten med befintliga beslut gällande tillstånd att använda andra krav och/eller alternativt urval själva kunde besluta om ändrade former för bedömningen vid antagning till höstterminen 2020.

I nuläget finns inte någon rekommendation om distansundervisning. UHR bedömer dock att de rådande omständigheterna med ökad smittspridning, de allmänna rekommendationer som finns, samt att Folkhälsomyndigheten har beslutat att föreskrifterna och de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera ska gälla till och med 30 juni 2021 är tillräckliga skäl för att möjligheten till ändrade former för prövning fortsatt ska gälla.

För att underlätta för att en smittsäker prövning ska kunna ske inför antagning till vårterminen 2021 samt för att lärosäten ska ha möjlighet att planera inför och informera presumtiva sökanden inför antagning till höstterminen 2021 kan lärosäten även fortsatt besluta om ändrade former för prövning.

Ändringar av formen för prövning

UHR har beslutat om tillstånd för lärosäten att använda andra behörighetskrav än de som följer av områdesbehörigheterna. UHR har även beslutat om tillstånd att använda ett alternativt urval till mer än en tredjedel av platserna. Tillstånden omfattar bland annat särskilda prov för att pröva behörighet och/eller göra ett urval bland de sökande.

De prov som lärosätena har tillstånd att använda kan innefatta moment där den sökande ska befinna sig på lärosätet för att till exempel spela ett instrument, utföra ett dansuppträdande eller genomgå en intervju.

UHR gör bedömningen att lärosäten själva kan besluta om eventuella förändringar av formerna för hur behörighet- och/eller urvalsprov genomförs utan att ansöka om ett nytt tillstånd från UHR. Det är dock viktigt att lärosätena säkerställer att det som prövas till så stor grad som möjligt bibehålls enligt det gällande beslutet.

Om ett lärosäte bedömer att en prövning kan genomföras på distans, via inspelningar, länk eller annan teknisk lösning, kan UHR inte se att det finns några hinder för lärosätena att göra så. Lärosätena kan däremot inte utgå från att alla sökande har sådana tekniska förutsättningar eller kunskaper att de kan delta i prövningen med hjälp av egen utrustning. Lärosätena behöver därför inför en prövning på distans säkerställa att alla sökanden har möjlighet att genomföra prövningen på ett rättssäkert och så likartat sätt som möjligt.

Undantag från del av prövning

I vissa fall kan det vara svårt eller omöjligt att ändra formerna för prövningen på grund av provets karaktär. Lärosäten har, i enlighet med HF 7 Kap 3 §, möjlighet att ge undantag från ett behörighetskrav. Undantag från ett moment i ett behörighetsprov bör endast göras i undantagsfall, då behörighetsprovet är utformat för att visa att den sökande besitter alla nödvändiga kunskaper. Om ett lärosäte väljer att göra undantag från en del i behörighetsprövningen måste lärosätet säkerställa att den sökande inom utbildningen istället har möjlighet att skaffa sig den nödvändiga kunskapen.

UKÄ har information om vad som gäller vid brådskande ändring av utbildningsprogram/kursplaner. 

Läs mer på sidan "Med anledning av coronaviruset" på UKÄ:s webbplats.

Om ett lärosäte beslutar att ta bort något moment i ett behörighets- eller urvalsprov bör resultatet i ett senare skede utvärderas.

Dokumentation och information viktigt

UHR vill understryka att i de fall ett lärosäte beslutar att ändra formen för bedömning, eller i undantagsfall gör undantag från ett moment i en prövning, ska detta beslut dokumenteras noggrant. Det ska framgå av beslutet att ändringen gäller för antagning till vårterminen 2021 eller höstterminen 2021.

Lärosätet bör också säkerställa att information om de ändrade förhållandena når alla sökande. Det gäller både de som redan gjort en ansökan och de som söker under kommande ansökningsperiod.

Om ett lärosäte anser att det finns behov av göra omfattande ändringar i, eller lägga till ett helt nytt moment kan lärosätet behöva ansöka om ett nytt tillstånd. Kontakta UHR snarast möjligt, i dessa fall, för att underlätta en snabb beslutsprocess.

Har du frågor?

Vid frågor, kontakta Petra Brundell, Linda Puhls, Lotten Delin och Erica Finnerman på tilltradesfragor@uhr.se, telefon: 010-470 03 00

Senast uppdaterad: 2 mars 2021