Fiskevård

Det här ämnet kommer att upphöra helt i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2025.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om svenska fiskarter och om olika fiskarters miljökrav, naturliga dynamik och utbredning, om svenska sjöars och rinnande vattens ekologi, om fiskebevarande metoder för att förbättra vattenmiljö och fiskens livsmiljö, om hur man skapar förutsättningar för naturligt reproducerande fiskbestånd samt om lagar och andra bestämmelser som reglerar utnyttjandet och bevarandet av fiskresurser.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda miljökraven och de fastställda etiska kraven) inom planering, genomförande och utvärdering av fiskevårdande åtgärder och av fiskeribiologiska, vattenkemiska, hydrologiska och vattenfysikaliska undersökningar, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024