Lyssna

Diploma supplement

Regeringen har fastställt att varje examensbevis ska följas av en examensbilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet (Högskoleförordningen 6 kap 10 §). Bilagan kallas Diploma supplement och Universitets- och högskolerådet anger vad den ska innehålla (Förordning (2012:172)).

Från och med den 1 juli 2007 ska en examensbilaga utfärdas till samtliga examina på alla utbildningsnivåer. Bilagan ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands men också i Sverige.

Universitets- och högskolerådet har utfärdat närmare föreskrifter om bilaga till examensbevis, Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis. Till föreskriferna finns UHR:s allmänna råd som ger generella rekommendationer om hur föreskrifterna ska användas.

Examenshandläggare hittar de texter och länkar som kan behövas för att utfärda bilagan på sidan för Diploma Supplement.

Föreskrifterna och de allmänna råden för Diploma supplement

Förenklad bedömning av kompetens

Examensbilagan innehåller en beskrivning av innehållet i och omfattningen av en svensk examen och det svenska högskolesystemet. Det gör det lättare för arbetsgivare, myndigheter och universitet i Europa när de ska bedöma en svenska utbildning; det förenklar både bedömningen av vilken utbildning den svenska utbildning motsvarar och prövningen av rätten att utöva ett reglerat yrke.

Examensbilaga till examina utfärdade enligt de äldre bestämmelserna

Fram till utgången av juni 2015 hade den som påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2007 rätt att få ut examen enligt den äldre examensordningen. Föreskrifterna (UHRFS 2013:9) omfattar även bilaga till examina utfärdade enligt examensordningen i dess lydelse före den 1 januari 2007.

Senast uppdaterad: 1 november 2023