Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor ska på uppdrag av regeringen följa upp betygsgrupperna I och II, kartlägga förekomsten av andra behörighetskrav och hur högskoleprovsresultat används samt analysera en mer flexibel användning av högskoleprovet.

Uppföljning av betygsgrupperna I och II

UHR ska följa upp meritvärdet i betygsgrupp I respektive betygsgrupp II i högskoleförordningen (1993:100), bilaga 3
under antagningsomgångarna för de sex åren 2011-2016.  Uppföljningen tar vid där den tidigare myndigheten Högskoleverkets uppföljning stannade efter antagningen höstterminen 2010.

UHR ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars
2016.

Kartläggning av förekomsten av andra behörighetskrav

UHR ska kartlägga i vilken utsträckning universitet och högskolor ställer andra behörighetskrav än vad som framgår av
områdesbehörigheterna. Det gäller både andra behörighetskrav som universitet och högskolor själva har fattat beslut om och andra
behörighetskrav som universitet och högskolor har tillstånd från UHR att ställa.

UHR ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den
3 oktober 2016.

Viktad användning av högskoleprovet

UHR ska analysera vilka konsekvenser en mer flexibel användning av högskoleprovets två delar skulle kunna få för
antagningen till olika utbildningar. I analysen ska det ingå en redovisning av hur gruppen antagna påverkas av olika viktningar av de två delarna i
förhållande till varandra, bl.a. utifrån kön, ålder och betygsvärde.

Uppdraget ska redovisas i två omgångar. Den första delen av uppdraget, som omfattar antagningen till vårterminen
2016, till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2016.

Den andra delen av uppdraget, som omfattar dels antagningen till höstterminen 2016, dels en sammanfattande analys, ska
redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 17 oktober 2016.

I redovisningen ska även konsekvenser av ett eventuellt införande av en mer flexibel användning av provet ingå.

Kartläggning av hur resultatet från högskoleprovet används

UHR ska kartlägga på vilket sätt och i vilken omfattning resultatet från högskoleprovet används i urvalet utöver
provurvalet. Kartläggningen ska omfatta både tillträde till utbildning både på på grundnivå och utbildning på avancerad nivå.
Kartläggningen ska visa på tendenser och mönster för olika typer av utbildningar.

UHR ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 maj 2016.

Kontakt

För information om uppdragen kontakta UHR via e-post: registrator(at)uhr.se.

Senast uppdaterad: 22 februari 2016