En enkät om breddad rekrytering och breddat deltagande har skickats ut till 38 lärosäten i veckan. Enkäten utgör ett första steg i regeringsuppdraget att kartlägga, analysera och ta fram goda exempel på hur man på lärosätena arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Till projektet har UHR knutit en referensgrupp, som består av personer med kompetens inom området. Avsikten är att gruppen ska lämna synpunkter, idéer och åsikter om uppdraget samt diskutera principiella frågor om breddad rekrytering och breddat deltagande.  Ett första möte med referensgruppen ägde rum i mars, och nästa möte är den 9 juni. UHR samarbetar också med Vetenskap och allmänhet (VA). Både referensgruppen  och VA har varit till stor hjälp i sammansättningen av frågeformuläret som gick ut den 27 maj. Enkäten, som är digital, gick ut till 38 av landets lärosäten.

Med utgångspunkt i regeringsuppdraget avser enkätfrågorna både lärosätenas arbete med breddad rekrytering och med breddat deltagande. Enkäten innehåller därför frågor både beträffande lärosätenas åtgärder för att bredda rekryteringen och beträffande deras åtgärder för att hjälpa studenterna att fullfölja sina studier. Till exempel olika typer av stödinsatser, studievägledning och arbete med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.

Enkäten innehåller även frågor om hur lärosätena organiserar sitt arbete med breddad rekrytering, om de innebörder som de lägger i begreppet samt om utmaningar och svårigheter med att rekrytera och utbilda studenter med varierande bakgrund. Den ger också utrymme för lärosätena att lyfta fram egna aktiviteter, projekt eller verksamheter inom ramen för uppdraget om breddad rekrytering. Lärosäten är också välkomna att lämna önskemål om det stöd man önskar sig av UHR i sitt arbete med breddad rekrytering. För att det ska finnas möjlighet att sprida frågorna i organisationen är svarsdatum förlagt den 15 september 2015.

Enkätsvaren kommer att sammanställas, analyseras och användas som underlag för efterföljande hearingar med lärosätena under v. 46, det vill säga den 9, 10, 11, 12 och 13 november på Norra Latin i Stockholm. Hearingarna kommer att användas till fördjupade frågeställningar och en förhoppningsvis inspirerande diskussion med representation av ett antal lärosäten åt gången. UHR kommer även att bjuda in andra intressenter, intresseorganisationer, föreningar, förbund och dylikt, till en hearing den 15 oktober, även den på Norra Latin i Stockholm. Inbjudan till hearingar kommer inom kort.

Efter hearingarna tar det fördjupade analysarbetet vid. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2016 och kommer också att presenteras publikt på, Kvalitetsdrivet, UHR:s återkommande konferens om breddad rekrytering, den 20-21 april 2016.

 I referensgruppen ingår Andrea Amft (Universitetskanslersämbetet), David Lundgren (Myndigheten för yrkeshögskolan), Stina Backman (Linköpings universitet), Rebecka Stenkvist (Sveriges förenade studentkårer), Moira von Wright (Sveriges universitets- och högskoleförbund), Petra Angervall (Göteborgs universitet), Carina Carlund (INCLUDE), Fredrik Bondestam (Nationella sekretariatet för genusforskning), Olle Brynja (Diskrimineringsombudsmannen), Heidi Holt Zachariassen (Universitets- och högskolerådet, Norge) och Ella Ghosh (Universitets- och högskolerådet, Norge).

 Eventuella frågor besvaras av Aleksandra Sjöstrand namn.namn@uhr.se.