Lyssna

Validering

UHR:s bedömning av utländsk utbildning är ett sätt lyfta fram individers kompetens utifrån faktisk dokumentation. Det finns även andra sätt att bedöma kunskaper och färdigheter.

Svensk definition 

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som person besitter oberoende av hur de förvärvats. 

Validering är med andra ord ett samlingsbegrepp för olika sätt att lyfta fram en persons kompetens. Vad själva valideringen ska leda fram till styr vilken instans eller aktör individen kan vända sig till.

Utan formella meriter 

Den som saknar reguljär utbildning eller inte har några formella intyg, det vill säga personer med så kallad reell kompetens, ska ta kontakt med Arbetsförmedlingen. 

Till validera din kompetens på Arbetsförmedlingens webbplats

Beroende på vem personen är och vad den har för behov kan hen behöva vända sig till olika myndigheter. Se de olika kontaktvägarna på UHR.se.

Bedömning av reell kompetens

På regeringens uppdrag samordnar Universitets- och högskolerådet (UHR) en pilotverksamhet för att stötta högskolor och universitet att skapa en varaktig struktur och ett samarbete kring bedömning av reell kompetens. Parallellt pågår En särskild valideringsinsats - en försöksverksamhet, syftet är att fler ska få sina utländska studier på eftergymnasial nivå erkända. Läs mer om uppdragen här.

Senast uppdaterad: 20 juni 2018