Lyssna

Validering

UHR:s bedömning av utländsk utbildning är ett sätt lyfta fram individers kompetens utifrån faktisk dokumentation. Det finns även andra sätt att bedöma kunskaper och färdigheter.

Svensk definition 

För att underlätta för medborgarna och olika samhällsinstanser, tog den dåvarande regeringen fram den här definitionen år 2003: 

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som person besitter oberoende av hur de förvärvats. 

Validering är med andra ord ett samlingsbegrepp för olika sätt att lyfta fram en persons kompetens. Vad själva valideringen ska leda fram till styr vilken instans eller aktör individen kan vända sig till.

På webbplatsen valideringsinfo.se kan du läsa mer om begreppet och själva processen. 

Utan formella meriter 

Den som saknar reguljär utbildning eller inte har några formella intyg, det vill säga personer med så kallad reell kompetens, ska ta kontakt med Arbetsförmedlingen. 

Till validera din kompetens på Arbetsförmedlingens webbplats 

Det här kan också vara en väg för den som har en oavslutad utbildning och för de som gått en yrkesorienterad gymnasieutbildning som inte ger behörighet till högre studier. 

Senast uppdaterad: 8 mars 2017