Lyssna

Utbildningsnivå och vårt stöd

När du ska hjälpa en person med utländsk utbildning som vill arbeta eller studera i Sverige, behöver du ta reda på nivå på utbildningen, och om den är avslutad eller inte.

Det är även bra att veta om personen har en yrkesinriktad eller en generell utbildning. UHR kan göra en bedömning av vad den utländska utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Denna bedömning resulterar i ett utlåtande som kan vara till hjälp för en arbetsgivare vid rekrytering. Utbildningen ska vara avslutad med en examen, eller motsvarande.

Här går vi igenom de olika utbildningsnivåerna och vårt stöd:

Gymnasium

Den som har gått en teoretisk eller yrkesinriktad gymnasieutbildning har möjlighet att få sin utbildning bedömd av UHR i syfte att söka arbete i Sverige samt planera framtida studier.

Eftergymnasial yrkesutbildning

På eftergymnasial nivå finns utbildningar som är tänkta att leda direkt ut på arbetsmarknaden. Dessa är praktiskt inriktade och vanligare i andra länder än i Sverige. Tyskland har exempelvis flera fyraåriga utbildningar med lärlingsperioder på den här nivån, medan det i Syrien är det vanligt med tvååriga utbildningar. Vanliga utbildningsanordnare är fackskolor och institut.

UHR gör bedömningar för eftergymnasiala yrkesutbildningar, om utbildningen motsvarar minst ett års heltidstudier. 

Högskoleutbildning

På högskolenivå finns både generella och yrkesinriktade utbildningar. Studierna ska ha bedrivits vid ett erkänt lärosäte (universitet, akademi, institut eller högskola), för att UHR ska kunna göra en bedömning.

UHR gör bedömningar för högskoleutbildningar om utbildningen är minst 2 år.

Reglerade yrken

Kategorin reglerade yrken finns på flera utbildningsnivåer. Det som kännetecknar de här yrkena är att det enligt svensk lag krävs ett formellt erkännande för att få arbeta inom yrket. Några exempel är lärare, läkare men även väktare och tolkar är reglerade yrken. 

För EU/EES-medborgare gäller speciella regler för den som vill arbeta i Sverige (eller annat EU/EES-land) inom ett reglerat yrke. Läs mer om EU-direktivet på uhr.se

UHR bedömer inte reglerade yrken utan ansökan ska skickas till den behöriga myndigheten. På uhr.se finns en lista över vilken svensk myndighet som gör den aktuella bedömningen för varje yrke. Du når listan här

Senast uppdaterad: 26 april 2019