Lyssna

Vilken utbildningsnivå?

För att göra vägledningen så smidig som möjligt är det bra att ta reda på vilken nivå individen har studerat på tidigare.

Nivå och inriktning 

Utöver nivå är det bra att stämma av om det rör sig om en yrkesinriktad eller en mer generell  utbildning och om den är avslutad eller inte.

För de allra flesta utländska utbildningar kan UHR göra en motsvarandebedömning mot det svenska utbildningssystemet, något som kan vara till hjälp för en arbetsgivare vid rekrytering. 

För att UHR ska kunna göra en bedömning måste utbildningen vara avslutad med en examen, eller motsvarande. 

Gymnasienivå

Den som har gått en teoretisk eller yrkesinriktad gymnasieutbildning har möjlighet att få sin utbildning bedömd av UHR i syfte att söka arbete i Sverige samt planera framtida studier.

Eftergymnasial nivå - yrkesutbildningar

På den här nivån hittar vi utbildningar som är tänkta att leda direkt ut på arbetsmarknaden. De är praktiskt inriktade och mer vanliga i andra länder än i Sverige. Tyskland har exempelvis flera 4-åriga utbildningar med lärlingsperioder på den här nivån, medan det i Syrien är det vanligt med 2-åriga utbildningar. Vanliga utbildningsanordnare är fackskolor och institut.

UHR gör bedömningar för den här gruppen, om utbildningen motsvarar minst ett års heltidstudier. 

Akademisk nivå 

På akademisk nivå finns både generella och yrkesinriktade utbildningar. Studierna ska ha bedrivits vid ett erkänt lärosäte (universitet, akademi, institut eller högskola).

UHR gör bedömningar för den här utbildningsnivån om utbildningen är minst 2 år.

Reglerade yrken

Kategorin reglerade yrken finns på flera utbildningsnivåer. Det som kännetecknar de här yrkena är att det enligt svensk lag krävs ett formellt erkännande för att få arbeta inom yrket. Vanligt förekommande exempel är lärare, läkare men även väktare och tolk utgör reglerade yrken. 

För EU/EES-medborgare gäller speciella regler för den som vill arbeta i Sverige (eller annat EU/EES-land) inom ett reglerat yrke. Läs mer om EU-direktivet på uhr.se

UHR bedömer inte reglerade yrken utan ansökan ska skickas till den behöriga myndigheten. På uhr.se finns en lista över vilken svensk myndighet som gör den aktuella bedömningen för varje yrke. Du når listan här

Senast uppdaterad: 10 januari 2018