Ekonomiska och sociala faktorer som statligt studiestöd och föräldrars utbildningsnivå påverkar om nordiska studenter väljer utlandsstudier. En jämförelse mellan de nordiska ländernas studentmobilitet visar att svenska studenter studerar och praktiserar utomlands i lägre grad än sina närmaste grannländer.

Eurostudentundersökningarna kring de sociala och ekonomiska villkoren för högskolestudier har genomförts i EU:s medlemsländer sedan 1999.

Undersökningarna genomförs via enkäter till studenter och tar upp aspekter som studenternas ekonomi, hur de bor, om de arbetar vid sidan av studierna, hur nöjda de är med studierna samt utbytesstudier och utlandspraktik. Syftet är att ge jämförbara mått över hela EU.

Ta del av den senaste undersökningen Eurostudent VI:
Studentmobilitet i nordiska länder 

UHR och CSN följde upp med egen rapport

För att gå djupare, lät UHR och Centrala studiestödsnämnden, CSN,  analysera olika studenters väg till utlandsstudier. Rapporten visar att de utlandsstuderande som grupp skiljer sig från dem som studerar i Sverige.

De utlandsstuderande har i högre grad läst ett högskoleförberedande gymnasieprogram och de kompletterar i lägre utsträckning sin utbildning på komvux och folkhögskola. De har även ett högre betygsmedelvärde från gymnasiet och deras föräldrar har oftare högskoleutbildning.

Ta del av rapporten Vägen till utlandstudier här (pdf) 

Hur väljer svenska studenter i Erasmus+? 

I anslutning till Vägen till utlandsstudier uppdrog UHR till Uppsala universitet att undersöka varför och hur studenter väljer att genomföra utbyten med Erasmus+. Studien visar att studenternas socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för deltagande i Erasmusprogrammet.

Svenska Erasmusstudenter skiljer sig på flera sätt från övriga högskolestudenter i Sverige. De är yngre, andelen kvinnor är större och fler kommer från familjer med både högre utbildningsnivå och inkomst. Från gymnasiet har de högre studiemeriter och har läst mer språk, samhällsvetenskap eller humaniora.

Nästan alla är programstudenter i högskolan, de som har gått samhällsvetenskapliga utbildningar är överrepresenterade och fler har läst på avancerad nivå.

Ta del av rapporten Svenska studenter i Erasmus+ (pdf)