Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL, har tagit reda på hur bland annat samordningen mellan arbetsmarknadssektorn och utbildningssektorn ser ut i de olika nordiska länderna.

År 2017 gav Nordiskt närverk för vägledning ut rapporten Samordning av vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland. Syftet med rapporten var en kartläggning av hur länderna organiserar vägledning med fokus på samordning. Finns det t ex en samordning mellan vägledningen inom utbildnings- och arbetsmarknadssektorn och vilka former av informellt samarbete finns?

Samordning av vägledning i de nordiska länderna, pdf på NVL:s webbplats

Uppföljning 2020

Nu har nätverket påbörjat ett uppföljningsarbete med målet att svara på vad som har gjorts i respektive land sedan 2017. Två länder lämnar in status varje år och Norge och Åland har rapporterat in för 2020. 

Ta del av sammanställningen för Norge och Åland som pdf