Som en del av den utredning som regeringen tillsatte för att öka internationaliseringen vid landets universitet och högskolor, ligger nu ett delbetänkande klart: "En strategisk agenda för internationalisering”( SOU 2018:3).

Av betänkandet framgår att ”Internationalisering och internationellt samarbete inte är ett självändamål utan primärt utgör metoder och verktyg för universitet och högskolor att nå ökad kvalitet och relevans i sin verksamhet, för att stärka det svenska samhällslivet i övrigt och bidra till hållbar utveckling nationellt och globalt”.

Utredaren, Agneta Bladh, föreslår en strategi med åtta mål. Ett av målen lyder: Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin internationella eller interkulturella kompetens.

Mobiliteten bland svenska studenter behöver öka

Här efterlyser man ett stärkt strategiskt arbete för att stötta internationalisering på hemmaplan bl a via virtuell mobilitet och digital teknik. Samtidigt påpekas det att ”mobiliteten bland svenska studenter behöver öka, särskilt inom områden som i dag präglas av mycket låg mobilitet”

Svenskt stödjande program föreslås som komplement

Ett föreslaget mål är att minst 25 procent av studenterna senast 2025 tillbringar minst tre månader av sin utbildning utomlands. Här ges bl a Universitets- och högskolerådet i uppdrag att föreslå hur ett svenskt, modernt och flexibelt mobilitetsstödjande program bör utformas. Programmet föreslås omfatta 20 miljoner kronor inledningsvis.

Tillägg i högskolelagen annat förslag

Vidare föreslår utredaren att en ny formulering av begreppet internationalisering och att ett tillägg införs i högskolelagen. Tillägget ska fokusera på ”att de förmågor som studenterna ska utveckla under sina studier även ska kunna användas i ett internationellt eller inter-kulturellt sammanhang”.

Fler åtgärder

Delbetänkandet innehåller en rad åtgärder även inom andra områden och ger inblickar i andra länders internationaliseringssträvanden samt i det nordiska och europeiska samarbetet. Dessutom kan man läsa om mobiliteten i ett globalt perspektiv.

Ta del av betänkandet i sin helhet  på regeringens webbplats