Under rubriken ”Guidance for 21st Century Skills through Learning Abroad” anordnade Euroguidance' representanter från de nordiska och baltiska länderna en workshop vid IAEVG-konferensen i Göteborg den 2 oktober. Workshopen lyfte lärande utomlands som ett medel att utveckla framtida färdigheter.

Syftet var att öka medvetenheten om de kompetenser som uppnås genom utlandsstudier, praktik eller arbete i andra länder och deras värde på den globala arbetsmarknaden. Vidare ville man uppmuntra vägledare att överväga sin roll och identifiera resurser för att själva stödja internationell rörlighet.

Det föränderliga digitala samhället största utmaningen

Globaliseringen av ekonomin och arbetsmarknaden medför en ökad rörlighet för individen och en ökad internationell dimension i många yrken. Därför måste unga människor erbjudas goda möjligheter att utveckla sin förmåga att se sig själva i ett internationellt sammanhang och att göra internationella jämförelser och reflektioner. När man gör en sökning på 2000-talets kompetenser, kan man se att en mängd olika statliga, akademiska och internationella aktörer, såsom OECD, FN och EU alla har försökt identifiera personliga och akademiska färdigheter och kompetenser som de tror blir viktiga i framtiden. Alla pekar på utmaningar med att behärska ett snabbt föränderligt digitalt samhälle. Det här är naturligtvis också en utmaning för vägledare.

Hur kan vi vägleda unga människor så att de kan lyckas i det 21:a århundradet?

Den workshop som genomfördes koncentrerade sig på vad de olika kompetensramarna och rapporterna har gemensamt och visade vilka de mest diskuterade färdigheterna är, på internationell nivå.

Huvudfrågan var: hur den internationella rörligheten kan utgöra ett svar på identifierade utmaningar? Den slutsats som drogs, var att ”lärandemobilitet” har en övergripande positiv inverkan på utvecklingen på många av de utpekade framtida kompetenserna och att det också har en långsiktig inverkan på individens karriärutveckling.Kritiskt tänkande viktigaste kompetensen

Deltagarna på workshopen diskuterade de framtida kompetensbehoven och ”ordmolnet” visar på den gemensamma uppfattningen, där kritiskt tänkande seglade upp som en vinnare. De diskuterade också hur yrkesverksamma vägledare kan stödja individer att förvärva dessa färdigheter. Bland synpunkterna kan nämnas att vägledande i högre utsträckning borde hjälpa sina sökande att identifiera kopplingen mellan karriärmål och mobilitetsmöjligheter.