Lyssna

Metoder och begrepp

Hur kan man utveckla individens valkompetens, vilken roll kan den vägledningssökande ha i utformningen av vägledningstjänsten och hur kan man diskutera vägledning över både nationella och internationella gränser? Under metoder och begrepp återfinns internationella rapporter inriktade på olika specialområden kopplade till vägledning så som valkompetens, validering, mångkulturella möten och professionalitet inom vägledning.

Vägledningens roll för validering i Norden, 2017

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL, efterlyser bland annat åtgärder för att  tveckla gemensamma principer eller riktlinjer för vägledning i validering. Rapporten finns både på danska och engelska. 

Vejledning i validering i Norden (pdf)

Guidance in validation within the Nordic region (pdf)

Åtgärder för ökad studentmobilitet, 2016

Mer och tidigare vägledning om möjligheter till utbytesstudier för alla studenter, och internationella lärandemål för landets universitets- och högskoleutbildningar utgör de främsta förslagen UHR:s rapport.

Ladda ner rapporten här (pdf)

Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning, 2016

Den nordiska rapporten översätter Career Management Skills, CMS, till just karriärkompetens. Målet är att flytta fokus från en vägledarroll där man hjälper individen att göra val, till en bredare roll där man rustar individen att hantera sin karriär också på längre sikt.

Rapporten är utgiven av Nordiskt Nätverk för vuxnas lärande i samarbete med European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN.

Du kan ta del av rapporten här (pdf)

Professionalism in Careers, 2016

Forskningsrapporten från University of Derby belyser vägledaryrkets utveckling under de senaste åren, visar hur professionen är länkad till andra roller i samhället som är relaterade till karriärutveckling och visar på vägledningsprofessionens roll och kompetens.

Ladda ner ditt exemplar här (pdf)

Att skapa framtid –  en analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration, 2016

Åsa Sundelin visar i sin avhandling att studie- och yrkesvägledning är central när det gäller nyanländas väg genom utbildningsväsendet och ut i arbetslivet.

Ladda ner ditt exemplar här (pdf)

Crossing Borders, 2015

I Euroguidance rapport diskuteras olika sätt att övervinna och överskrida gränser - mellan länder, mellan utbildning och arbetsmarknad, mellan olika forskningsdiscipliner och mellan vägledare och andra intressenter.

Ladda ner ditt exemplar här (pdf) 

Svensk översättning av Europeisk ordbok för vägledningsområdet, 2014

Det Europeiska policynätverket för livslång vägledning (ELGPN) har utvecklat en ordlista för att få en gemensam uppsättning definitioner och uttryck inom vägledningsområdet. Så långt som möjligt har man använt sig av befintliga EU-definitioner, men dessa har kompletterats och utvidgats för att omfatta aktuella begrepp som är relevanta. 

Nu finns också en svensk version med tolkningar av de engelska begreppen som Skolverket och Malmö högskola har tagit fram i samarbete med Euroguidance Sweden. 

Ladda ner den svenska versionen här (pdf)
Engelsk - svensk, dec  2014

Ladda ner ELGPN:s ordlista här (pdf)
English - English

Mångkulturella möten i vägledning, 2013

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande har satt samman en kortare skrift 2013 om mångkulturella möten och vägledning:

Ladda ner publikationen här (på svenska, pdf)

Metoder och tekniker för att värdera kompetens, 2013

Publikationen Methods, techniques and tools to diagnose competences innehåller exempel från en lång rad länder på olika metoder och tekniker för att värdera kompetens, både inom studier och för arbetsmarknaden. Den är sammanställd av Euroguidance-nätverket och du kan ladda ner den här.

Framgångsfaktorer för utveckling av individers valkompetens, 2013

Publikationen Career Management Skills lyfter framgångsfaktorer när det gäller att utveckla individers förmåga att hantera sitt eget lärande genom hela livet, att ge individen så kallad valkompetens eller, som det kallas på engelska, ”career management skills”.

Ladda ner publikationen från ELGPN:s webbplats

Nordisk studie om vägledningssökandes möjligheter att påverka den tjänst de efterfrågar, 2011

Vägledningssökande bör kunna påverka utformningen av vägledningstjänster. Det visar resultatet från ett nordiskt forskningsprojekt om studie- och yrkesvägledning för vuxna som publicerades 2011. Målet med studien var dels att ta reda på om och i så fall på vilket sätt vuxna användare av vägledning har möjlighet att påverka utformningen av de tjänster som erbjuds, dels att göra en jämförelse mellan de nordiska länderna. Forskningsprojektet finansierades av Nordiska ministerrådet och studien som publicerats i rapporten Voice of users – promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries.

Ladda ner rapporten här (pdf)

Stor internationell handbok om vägledning, 2009

The International Handbook of Career Guidance ger bred inblick i både bakgrunden till yrkes- och karriärvägledning och nyckelfrågor inom policyutveckling, processer, praktik och tillvägagångssätt. Handboken är den första i sitt slag och består av två volymer.

Bidragen är skrivna på engelska och kommer från mer än 30 ledande sakkunniga på området från olika delar av världen.  Handboken går att beställa och finns även nedladdningsbar, och då kapitel för kapitel.

Ladda ner eller beställ handboken här

Gränslös vägledning, 2009

Gränslös vägledning är en dansk-svensk publikation som tar upp vägledning i ett internationellt perspektiv. Här kan du läsa artiklar inom fyra teman:

  • Mobilitet och vägledning
  • Multikulturell vägledning
  • Erkännanden, validering och vägledning
  • Internationellt samarbete mellan vägledare

Du kan också ta del av materialsamlingen som guidar vidare inom respektive tema. Publikationen togs fram första gången 2007 och uppdaterades 2009.

Ladda ner den här (pdf)

Om multikulturell vägledning, 2005

Antologin Multicultural Guidance and Counselling – Theorethical Foundations and Best Practices in Europe riktar sig till vägledare som arbetar med sökande som har en utländsk kulturbakgrund men också till dem som utbildar vägledare.  Med utgångspunkten att kultur påverkar all vägledning, visar författarna på en rad vägar och metoder som kan förbättra vägledares förmåga att möta den kulturella och etniska mångfalden bland sina sökande.

Ladda ner antologin här (pdf)

Senast uppdaterad: 6 december 2019