Lyssna

Policyutveckling

Vägledning är ett eget sakområde inom EU:s utbildnings- och sysselsättningspolitik. Livslång vägledning anses vara nyckeln till ökad samordning mellan utbildning och arbetsliv för individen och ett viktigt stöd för det livslånga lärandet.

Här har vi listat de mest betydelsefulla initiativen sedan samarbetet påbörjades i början av 2000-talet:

Så säkras tillgången till vägledning i en osäker framtid

Kommuniké från ICCDPP:s konferens 2019:

Leading career development services into an uncertain future:  Ensuring access, integration and innovation (pdf)

Livslång vägledning – europeiskt stöd för utvecklingsarbetet, 2013

Stödmaterialet Lifelong Guidance Policy Development: A European Resource Kit (pdf) publicerades för att stödja beslutsfattare och andra intressenter att se över sin verksamhet och identifiera frågor som kräver uppmärksamhet och luckor som måste fyllas.

Livslång vägledning omfattar all verksamhet som syftar till att hjälpa individer, vid olika tidpunkter i livet, att göra utbildnings- eller yrkesval och förvalta sin karriär. Stödmaterialet har utvecklats av medlemmarna inom Policynätverket för livslång vägledning,  ELGPN.  

Översikt över utvecklingen av livslång vägledning i Europa, 2011 

Undersökningen Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects visar vad de olika länderna i Europa har uppnått sedan EU-resolutionen om livslång vägledning antogs 2008. Till följd av den ekonomiska krisen i Europa har man kunnat se en utveckling där myndigheter, utbildare och vägledare har närmat sig varandra. I många länder bildas partnerskap för samarbete, man definierar och strävar mot gemensamma mål och samsas om knappa resurser.

Enligt rapporten har länderna lyckats stärka vägledningens roll inom både utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Dessutom har många länder bildat nationella råd eller infört andra mekanismer som kan säkerställa dialog och samverkan mellan sektorer.

Läs rapporten på Cedefop:s webbplats.

Rådsresolution om livslång vägledning, 2008

År 2008 antog EU:s utbildningsministrar en rådsresolution om livslång vägledning. Under rubriken Council resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies föreslog rådet medlemsländerna att

  • stärka vägledningens roll inom ramen för nationell utbildningspolitik, i linje med Lissabonstrategin
  • undersöka policy och principer för vägledning på nationell nivå
  • använda sig av möjligheterna som finns inom Programmet för livslångt lärande samt Europeiska strukturfonderna i detta arbete

Rådet rekommenderade också medlemsländerna att, beroende på nationella förhållanden

  • uppmuntra till att alla medborgare utvecklar karriärhanteringsförmåga i ett livslångt lärande-perspektiv
  • se till att alla medborgare har tillgång till vägledning
  • utveckla kvalitetssäkringen inom vägledning
  • uppmuntra till samarbete mellan nationella, regionala och lokala intressenter på vägledningsområdet

Läs rådsresolutionen i sin helhet här (pdf, engelska)

Nationella forum för samarbete inom vägledning, 2008 

Establishing and developing national lifelong guidance policy forums är ett slags manual för politiker och beslutsfattare för att underlätta arbetet med att stärka strukturer och samarbete på nationell nivå för att utveckla system för livslång vägledning i de olika länderna.

Till manualen på Cedefop:s webbplats.

Karriärvägledning – en handbok för beslutsfattare inom OECD/EU, 2005

Handboken Karriärvägledning – en handbok för beslutsfattare är tänkt att ge beslutsfattare på olika nivåer praktiska verktyg för att ta itu med de problem som identifierades i samband med att OECD och Europeiska kommissionen gjorde en omfattande granskning av nationell vägledningspolitik 2001-2003.  

Ladda ner handboken på svenska här (pdf).

Ladda ner handboken på engelska (pdf)

Europeiska verktyg för kvalitetsutveckling, 2005

Europeiska kommissionens expertgrupp för livslång vägledning utvecklade under 2005 så kallade referensverktyg för att skapa gemensamma mål och indikatorer för hur vägledningssystemen i olika länder i Europa fungerar. Verktygen är tänkta att utgöra en hjälp för medlemsstaterna när det gäller att förbättra och modernisera vägledningssystemet genom självvärdering. De ska kunna användas både på nationell, regional och lokal nivå.

Ladda ner den engelska förlagan - Improving lifelong guidance policies and systems (pdf) 

Resolution om att stärka policies, system och praktik inom Europa, 2004

Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe är en rådsresolution som antogs av EU:s medlemsländer 2004. Genom resolutionen kom ministrarna överens om en handlingsplan inom EU för att utveckla system för livslång vägledning i alla länder, det vill säga system där alla har tillgång till vägledning av hög kvalitet och där man också har väl utvecklade mekanismer för kvalitetssäkring.

Läs rådsresolutionen i sin helhet här (pdf, engelska)

OECD-undersökning om synen på vägledning i 38 länder, 2001-03

Under 2001-2003 genomförde OECD i samarbete med Världsbanken och EU en stor undersökning av de politiska riktlinjerna för vägledning i totalt 38 länder (Sverige deltog inte).  

Man kom bl a fram till att de flesta länder ser vägledning som allmännyttigt och bra och att man i de flesta länder kopplar vägledning till politiska mål för lärande och social jämlikhet. Men man identifierade också en rad problem, bland annat att det saknades långsiktiga mål och strategier för den verksamhet som bedrivs.

Ta del av resultaten i rapporten Career Guidance and Public Policy – Bridging the Gap (pdf).

Senast uppdaterad: 28 juni 2019