Lyssna

Utbildning och arbetsliv

Utbildningsområdet och arbetslivet är de centrala arenorna för vägledningsarbetet. Det finns en rad publikationer som diskuterar vägledningens roll ur olika synvinklar. Här finns en rad publikationer som rör vägledningsområdet.

SCB-rapport om internationell rörlighet, 2017

Statens statistiska centralbyrå, SCB, har kommit ut med en omfattande rapport som visar aktuell statistik för unga som reser i utbildningssyfte från Sverige till andra länder. 

Ta del av rapporten här (pdf)

Cross Cultural Guidance and International Careers, 2017 

Hur utveckla den interkulturella vägledningen? Hur integrera migranter och flyktingar så att de kan ta del av utbildning och komma in i yrkeslivet? Det var huvudfrågorna under konferensen Cross Cultural Guidance and International Careers – Integrating Migrants and Minorities som 2016 anordnades av Euroguidance i Tyskland.  

Nu finns diskussionerna från konferensen dokumenterade tillsammans med presentationer och verktyg från de olika seminarierna.

Ta del av rapporten här, pdf 

Arbetsplatsförlagt lärande i utlandet, 2016

UHR:s rapport följer upp effekterna av utlandspraktik genom att analysera slutrapporter och intervjua dem som deltagit.

Ta del av Arbetsplatsförlagt lärande i utlandet – möjligheter och utmaningar här (pdf)

Career Guidance in Sweden, 2016

Euroguidance broschyr ger en övergripande beskrivning av det svenska vägledningssystemet och är användbar när du ska träffa kollegor i ett annat land eller kanske ta emot ett besök på hemmaplan.

Här kan du ladda ner broschyren (pdf) 

Meeting the Other and Oneself - Experience and learning in International, Upper Secondary Sojourns, 2015

Vad lär sig ungdomar som reser utomlands inom ramen för ett kortare utbytesprogram? Den frågan har forskaren Åsa Pérez Karlsson från Umeå universitet försökt besvara i sin doktorsavhandling.

Ladda ner ditt exemplar här (pdf)

Open the Door to the World - om vägledning och mobilitet, 2015

Euroguidance-centren i de nordisk-baltiska länderna har tagit fram en gemensam webbpublikation som lyfter både fördelar och utmaningar med ökad internationell mobilitet. Allt utifrån ett vägledningsperspektiv med fokus på:

  • Dolda kompetenser
  • Mobilitetsvägledning
  • Missgynnade grupper
  • Fördomsfrihet

Varje tema behandlas genom artiklar skrivna av internationellt erkända experter och intervjuer med vägledare, arbetsgivare och deltagare. Ladda ner ditt exemplar här, (på engelska, pdf).

Rapport om vägledning för bättre integration, 2014

Cedefop (Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning) har publicerat en rapport där vägledningsstrategier för att stödja integration på arbetsmarknaden för migranter analyseras.

Rapporten Valuing diversity: guidance for labour market integration of migrants visar att det behövs ett större engagemang bland arbetsgivare, fackföreningar och invandrargrupper, men även bättre vägledning för att öka integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden.

Ladda ner rapporten på Cedefops webbplats (pdf).

Enkätresultat European area for skills and qualifications, 2014

Europeiska kommissionen har ställt samman resultatet från den enkätundersökning och de intervjuer som har gjorts under året för att bland annat ta reda på i vilken grad utbildningar och praktik möter de krav och den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Av enkäten (sidan 86)framgår bl a att svenskar och danskar har bäst tillgång till vägledning och att de också utnyttjar sig av den expertkunskapen.

Båda rapporterna finns att ladda ner på kommissionens webbplats.

Internationell erfarenhet ofta en dold kompetens för arbetsgivare, 2014

Finska CIMO, Centre for International Mobility, har nyligen publicerat rapporten Hidden Competences som visar att arbetsgivare i allmänhet bara uppmärksammar några få kompetenser av de många en individ skaffat sig via studier, praktik eller arbete utanför hemlandet. Den som tagit del av ett annat lands utbildning, kultur eller arbetsmarknad har ofta just den typ av kompetens som arbetsgivare efterfrågar, men inte alltid förknippar med internationell mobilitet.

Läs rapporten här (pdf)

Ungdomsarbetslöshet och vägledning, 2013

Ungdomsarbetslösheten är ett växande problem i hela Europa , med betydande konsekvenser för individer, ekonomier och samhällen. Skriften Youth unemployment: A Crisis in Our Midst diskuterar vägledningen roll för tillgång och efterfrågan på arbetskraft och analyserar de aktuella trender och metoder som växer fram i olika europeiska länder som svar på ungdomsarbetslösheten.  

Ladda ner skriften från ELGPN:s webbplats.

Vägledning inom ungdomsgarantin, 2013

På grund av den höga ungdomsarbetslösheten i Europa har ledarna enats om att inför en ungdomsgaranti på EU-nivå. Vissa länder har redan infört ungdomsgarantin och har också byggt in vägledning i sina åtgärder. Skriften Youth guaratee and Lifelong guidance tittar närmare på hur man kan bygga in vägledningsstödet i de olika ländernas åtgärder och beskriver hur vissa länder har gjort.

Ladda ner den från ELGPN:s webbplats.  

Arbetslivskompetens i nordisk vägledning, 2009

Rapporten Aspekter på arbetslivskunskap i nordisk vuxenvägledning är ett resultat av Nordiskt vuxenvägledningsnätverks samlade kunskaper. Rapporten är ämnad att lyfta fram och belysa vägledarens arbetslivskunskap i vägledning för vuxna.

Ladda ner rapporten här (pdf).

Holländsk publikation om karriärvägledning inom utbildning, 2009

Det nederländska Euroguidancecentret gav 2009 ut en publikation på engelska, Career learning: research and practice in education med det övergripande temat hur man erbjuder karriärvägledning inom utbildning. Artiklarna behandlar allt från politiska och teoretiska utgångspunkter för karriärvägledningsarbetet till själva samtalet och hur man praktiskt arbetar med till exempel personlig utveckling och kompetensportfölj.

Ladda ner publikationen här (pdf, 198 sidor).

Karriärvägledning på jobbet, 2009

I rapporten Career development at work - A review of career guidance to support people in employment undersöker Cedefop utbudet av karriärvägledning som stöd för utveckling av arbetskraften inom EU. Den innehåller 35 olika case, som bland annat visar hur arbetsgivare, fackförbund med flera i olika länder i Europa arbetar med dessa frågor. Rapporten för även en diskussion om hur stöd för kompetensutveckling och karriärutveckling skall kunna erbjudas på arbetsplatsen.

Ladda ner rapporten från Cedefop:s webbplats.

Vägledning inom högre utbildning i Europa, 2008

Den internationella vägledarorganisationen FEDORA, som numera är medlem av EAIE gav ut en omfattande rapport om studievägledning inom högre utbildning i Europa, Guidance and counselling in Higher Education. I de 24 nationella rapporterna (däribland en svensk) som ingår i sammanställningen har man utgått ifrån ett gemensamt frågeformulär. Det har gjort det möjligt att samla in jämförbar information om så vitt skilda områden som studievägledning, hjälp för studenter med funktionshinder, psykologisk mottagning samt karriärvägledning på universitet och högskolor runt om i Europa.

Ladda ner rapporten här (pdf, 422 sidor) 

Vägledning i låg- och medelinkomstländer ur ett arbetsmarknadsperspektiv, 2006

I takt med arbetsmarknadens snabba förändringar har behovet av karriärvägledning ökat. Detta enligt FN:s organisation för arbetslivsfrågor International Labour Organisation, ILO, som ser ett särskilt behov i låg- och medelinkomstländer. Därför finns en handbok, framtagen av ILO som dels ger en inblick i internationella trenderna inom yrkesvägledning i höginkomstländer och kommentarer om relevansen av dessa trender i låg- och medelinkomstländer. I handboken görs även en inventering av yrkesvägledningsverktyg och resurser som finns tillgängliga på Internet från en rad olika länder.

Ladda ner handboken här (pdf,120 sidor)

Senast uppdaterad: 6 december 2019