Lyssna

Utvärdera lärande

När utlandsvistelsen är över ska uppsatta mål utvärderas. Det är också viktigt att samla ihop och redovisa de kunskaper och kompetenser som individen skaffat sig och avgöra om de går att tillgodoräkna sig i fortsatt utbildning

Utgå från utbildningsplanen 

Den plan eller målformulering som togs fram före utlandsvistelsen kan utgöra utgångspunkt för utvärderingen. Att utvärdera utbildningsplanen är viktigt både som ett eventuellt erkännande av meriter, som del av en formell utbildning, och för deltagarens egen bekräftelse av vad som hänt och vilka kompetenser han eller hon har tillägnat sig.

En utvärdering kan också ge underlag för eventuella förändringar och förbättringar som behövs vid framtida utlandsvistelser. Utvärderingen kan genomföras både muntligt och skriftligt, enskilt eller i grupp. I de flesta fall är det en fördel att kombinera olika metoder.

Varför utvärdera?

Utvärdering av utbildnings- och praktikvistelser i utlandet har tre olika funktioner:

Kontroll

När vistelsen har skett med stöd av ett program, en fond eller ett stipendium finns i regel krav på att deltagaren eller organisatören efter vistelsen lämnar en utvärderingsrapport. Rapporten används av programadministratörerna för att avgöra om pengarna har använts i enlighet med de krav som fanns för bidraget. I de flesta fall är utvärderingens innehåll och form angivna i en handledning som skickas med bidraget.

Den enskilda deltagarens lärande

Den enskilda deltagarens ämnesrelaterade lärande och ökade allmänna kompetens utvärderas för att avgöra om vistelsen har fungerat tillfredsställande som pedagogiskt instrument. Om vistelsen ska certifieras eller erkännas som en del av en utbildning är ett erkännande av lärandet nödvändigt. Erkännadet sker med utgångspunkt i den enskilda läroplanen som bör ha tagits fram före vistelsens start.

Läs mer om tillgodoräknande här

Redovisa meriter med hjälp av Europass

  • Europass mobilitet är en förteckning över alla organiserade tillfällen som en person tillbringar i ett annat europeiskt land i utbildningssyfte. I Europass mobilitet finns även en särskild kompetensutvärdering där företaget/organisationen beskriver vad deltagaren lärt sig under vistelsen när det gäller arbetsrelaterad, organisatorisk och social förmåga samt data- och språkkunskaper.
  • Europass meritförteckning är en mall där var och en kan samla uppgifter om sin utbildning och arbetserfarenhet, sina språkkunskaper och de färdigheter och kunskaper som han eller hon förvärvat utanför det officiella utbildningssystemet.
  • Europass språkpass är ett dokument där man själv kan utvärdera och beskriva sina språkliga färdigheter på en sexgradig skala.

Sätt ord på nya kompetenser

Efter en omvälvande utlandsvistelse kan det vara klurigt att skapa en ”bro” mellan upplevelser och kompetens. Många volontärer vill till exempel gärna berätta vad de varit med om men att sedan uttrycka dessa erfarenheter i termer av kompetens eller förmågor har visat sig vara svårt. Ett sätt att underlätta för personer att uttrycka sin kompetens är att stötta med ordlistor. I modellen ELD (experience, learning, description) arbetar deltagarna med en kompetenslista både under och efter projektet. Uppdraget är att hitta ord i kompetenslistan som beskriver ens eget agerande under konkreta situationer.

Ladda ner "Kompetenslistan" från metoden ELD

Involvera samarbetspartners

Utvärderingen bör förutom deltagarna också involvera den mottagande institutionen/företaget i utlandet. Även mentorn kan medverka.

Övningar och utvärderingsverktyg 

Här under hittar du material som kan underlätta arbetet: 

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017