Lyssna

Utvärdera lärande

Det är alltid utbildningsanordnaren som ansvarar för att bedöma eller tillgodoräkna delar av en utbildning. Det är också gymnasieskolan, högskolan eller annan utbildare som bedömer om utbildningen kan ligga till grund för vidare studier.

I det här sammanhangert ansvarar Universitets- och högskolerådet för att bedöma behörighet till högskolan grundat på en utländsk gymnasieutbildning.

Att söka till högskolan med utländska gymnasiebetyg

Kolla upp utbildningen i förväg 

För att ett tillgodoräknande över huvud taget ska komma ifråga är det först och främst viktigt att i förväg kontrollera att skolan/universitetet är godkänt av myndigheterna i värdlandet. 

På Studera.nu finns information om så kallade bluffuniversitet

Om erkända respektive bluffuniversitet på uhr.se

Universitets- och högskolerådet föreskriver om vilka utbildningar utanför Norden som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå.

UHR:s föreskrifter om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar
standard på eftergymnasial nivå utanför Norden, UHRFS 2013:10, pdf 

Även Centrala studiestödsnämnden (CSN) är behjälplig med information om krav på utbildningar i olika länder: högskolestudier i Norden samt gymnasieutbildningar utanför Norden.

Vilka krav CSN ställer för att bevilja studiemedel

Efter ett utbyte

För den som åker ut inom t ex Erasmus+ är ett så kallat Learning Agreement obligatoriskt, men även andra utbytesprogram använder sig av liknande överenskommelser som utbytesstudenten skriver på tillsammans med heminstitutionen. Man kan inte ansöka om tillgodoräknande från studieorten, utan när man väl kommit hem. 

Inför arbetsmarknaden

Läser man en hel utbildning utomlands och avser att arbeta i Sverige efteråt kan det vara bra att låta Universitets- och högskolerådet göra en bedömning av utbildningen. Utlåtandet kan fungera som en presentation för en svensk arbetsgivare.

Hur man ansöker om ett utlåtande på uhr.se

UHR:s bedömningstjänst ger också snabb återkoppling på vad en utändsk utbildning motsvarar i Sverige:

UHR:s bedömningstjänst 

Vissa yrken, som t ex läkare, psykolog, advokat och revisor är reglerade. För dessa yrken görs bedömningen av rätten till yrkesutövning av den instans i respektive land som har ansvar för yrket i fråga, t ex Advokatsamfundet, Socialstyrelsen och Revisorsnämnden.

Reglerade yrken och vem som gör bedömningar på uhr.se

Utvärdera för kommande utlandsvistelser 

En utvärdering kan också ge underlag för eventuella förändringar och förbättringar som behövs vid framtida utlandsvistelser. Utvärderingen kan genomföras både muntligt och skriftligt, enskilt eller i grupp. I de flesta fall är det en fördel att kombinera olika metoder.

Europeiska överenskommelser

För att underlätta rörligheten mellan länderna har man inom Europa träffat en rad överenskommelser och utvecklat gemensamma standarder på utbildningsområdet för att det ska bli lättare att kunna flytta meriter över gränserna.

Bolognaprocessen

I Bolognadeklarationen fastställdes redan 1999 ett antal rekommendationer för att skapa ett europeiskt område för högre utbildning (European Higher Education Area). Bolognaprocessen har bland annat lett till att vi idag har jämförbara examina och gemensamma utbildningsnivåer i Europa.

Lissabonkonventionen

Lissabonkonventionen trädde i kraft i Sverige 2001. Konventionen innebär att länderna erkänner varandras gymnasieutbildningar för tillträde till högre utbildning. Dessutom erkänner man studieperioder och examina inom högre utbildning från de olika länderna för vidarestudier eller arbete.

Köpenhamnsdeklarationen

EU:s utbildningsministrar skrev tillsammans med företrädare för arbetsmarknadens parter på en deklaration i Köpenhamn 2002 om ett närmare europeiskt samarbete i fråga om yrkesutbildning. Samarbetet har bland annat resulterat i inrättandet av ett europeiskt verktyg för dokumentation av meriter (Europass) samt ett ramverk för kvalifikationer på alla utbildningsnivåer (EQF).

Överenskommelser i Norden

Nordisk deklaration om erkännande av bevis avseende högre utbildning innebär ett ömsesidigt erkännande av de nordiska ländernas högre utbildning. Man har även kommit överens om att det ska finnas en större enighet mellan länderna när det gäller erkännande av yrkeserfarenhet och annan utbildning än högre utbildning. Nordisk överenskommelse om tillträde till högre utbildning innebär att man ger utbildningssökande som är bosatta i ett annat nordiskt land tillträde till högre utbildning på samma villkor som sökande från det egna landet. Överenskommelsen gäller inte forskarutbildning.

För gymnasieskolan finns även nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå, som ger utbildningssökande från ett annat nordiskt land tillträde till gymnasiala utbildningar på samma villkor som de egna medborgarna.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021