Lyssna

Ansökan

För att få veta exakt vad som förväntas eller krävs av en sökande från Sverige, vare sig det handlar om att söka till en utbildning eller ansöka om jobb, är det alltid bra att fråga utbildningsanordnaren/arbetsgivaren i det aktuella landet direkt.

Behörighet och eventuella tillgodoräknanden bedöms alltid i det mottagande landet. Bedömningen kan ta tid och kan kräva kontakt med en tredje part. Därför är det viktigt att vara ute i god tid.

Det kan ofta vara en fördel att komplettera sin ansökan, vare sig den gäller arbete eller studier, med ett rekommendationsbrev från en lärare, tränare eller liknande. I vissa fall efterfrågas också ett personligt brev med motivering till varför man önskar gå en sökt utbildning.

Ibland kan olika typer av inträdesprov förekomma och många utländska universitet vill också att man ska uppvisa resultat från ett språktest 

Läs mer om språktest

Den som ska söka jobb i ett annat land kan med fördel kontakta en EURES rådgivare. I handboken "Vi kommer att höra av oss till dig – Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat EES-land" tipsar EURES nätverket om ansökningsförfaranden i olika EU länder.

Läs mer om EURES rådgivare

Handboken "Vi kommer att höra av oss till dig – Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat EES-land" (pdf)

Översättning av betyg och intyg

Till ansökan krävs ofta översättningar av svenska betyg. Här kan man ha nytta av EU.s olika verktyg och ramverk för meriter och kvalifikationer. I vissa fall behöver man också bifoga ett intyg som visar att man är behörig till högskolestudier här hemma. 

Läs mer om översättning av betyg och intyg

Läs mer om intyg för grundläggande behörighet för utlandsstudier

Betygstillägg för yrkesinriktade utbildningar

För yrkesinriktade utbildningar finns Europass tillägg till yrkesexamen som man kan använda sig av för att komplettera sin ansökan. Skolverket respektive Myndigheten för Yrkeshögskolan (Myh) tillhandahåller betygstillägg på engelska med informationom vilka kvalifikationer man har efter slutförda studier. 

Läs mer om Europass tillägg yrkesexamen

Läs om tillägg till kvalificerade yrkesutbildningar på Myh:s webbplats

Grundskole- och gymnasiebetyg

Vill man däremot ha en engelsk beskrivning av sitt studieförberedande gymnasieprogram får man vända sig till en auktoriserad översättare samt se till att översättningen ser officiell ut (ibland kan det t ex vara viktigt med en stämpel).

På Skolverkets webbplats finns information om översättning av gymnasiebetyg, liksom begreppsöversättningar och dokument som är bra att bifoga i sin ansökan. Detsamma gäller för översättningar av grundskolebetyg.

Läs mer om översättning av gymnasiebetyg

Läs mer om översättning av grundskolebetyg

Akademiska meriter

På högskolenivå finns möjlighet att få poängutdrag på engelska (uttryckt i ECTS) och vid examen får man också en bilaga tillexamensbeviset (Diploma Supplement) som kan bifogas vid en ansökan till ett annat land. 

Om man inte har möjlighet att få ett registerutdrag på engelska över sina universitetsstudier från sin högskola eller om man behöver översätta t ex en kursplan, bör man också vända sig till en auktoriserad översättare.

Läs UHR:s föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina (pdf).

Europeiska verktyg och ramverk för meriter och kvalifikationer

För att underlätta rörligheten mellan länderna har man inom Europa träffat en rad överenskommelser och utvecklat gemensamma verktyg för meriter och kvalifikationer. Bolognadeklarationen och det åtföljande Bolognaprocessen som främjar mobilitet inom det högre utbildningsområdet är kanske de mest omtalade.

Även när det gäller möjligheten att arbeta och praktisera har man på olika sätt försökt göra det lättare att värdera och jämföra meriter och kvalifikationer för att göra dem gångbara över nationsgränserna.

Här listar vi olika europeiska verktyg och ramverk för meriter och kvalifikationer: 

ECTS

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) är ett system som utvecklats inom ramen för Erasmusprogrammet. Det bygger på ett gemensamt poängsystem, så kallade ECTS-credits, där en svensk universitetspoäng motsvarar 1 ECTS-credit. Man kan be att få sina universitetskurser redovisade i ECTS, vilket underlättar förståelsen vid ansökan till ett universitet i ett annat land.

Europass

Inom ramen för Europass har man samlat flera av de gemensamma standarder som har utarbetats för att underlätta mobiliteten, hit hör Europass CV, Europass Mobilitet, Europass tillägg till yrkesexamen samt Europass bilaga till Examensbevis (Diploma supplement). Tanken bakom Europass är att när meriter och kvalifikationer beskrivs på samma sätt blir de lättare att förstå i hela EU. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som är nationellt Europass-center. 

Läs mer om Europass på uhr.se

Youthpass

Alla som genomfört en aktivitet inom programmet Erasmus+ Ung och Aktiv har rätt att få ett intyg, ett så kallat Youthpass, på att de deltagit. Det gäller till exempel för aktiviteterna Europeisk volontärtjänst, Ungdomsutbyte och Utbildning och nätverksbyggande. Tanken är att samhället ska få upp ögonen för det informella lärande som sker i samband med ideell ungdomsverksamhet. 

Läs mer om Youthpass på MUCF:s webbplats 

ECVET

European Accumulation and Transfer Credit System for Vocational Education and Training, ECVET, är ett samarbete som syftar till att underlätta jämförelser och öka förståelsen för de kvalifikationer och kompetenser som man får via en yrkesutbildning.

Den stora skillnaden mot ECTS är att även kompetens förvärvad utanför det formella utbildningssystemet kan ingå i ECVET – kompetens som med hjälp av ECVET blir värderad och validerad.

Det är Skolverket som samordnar ECVET i Sverige, i samarbete med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYh) och Universitets- och högskolerådet, UHR.

Läs mer om ECVET på Skolverkets webbplats

EQF/SeQF

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework, EQF ska underlätta för enskilda personer, arbetsgivare och utbildningsanordnare att förstå på vilken nivå en kvalifikation ligger, oberoende om den är införskaffad inom det offentliga utbildningssystemet, inom arbetslivet eller genom en privat utbildningsanordnare.

I augusti 2015 beslutade regeringen att införa en nationell referensram för kvalifikationer i Sverige, SeQF. Det är Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) som utgör nationell kontaktpunkt för SeQF.

Läs mer om Sveriges referensram för kvalificationer (SeQF)

ESCO

ESCO är ett klassificeringsverktyg som identifierar och kategoriserar färdigheter / kompetens, kvalifikationer och yrken som är relevanta för EU:s arbetsmarknad och utbildning, på 25 olika språk. Systemet ger yrkesprofiler som visar förhållandet mellan yrken, färdigheter/kompetens och kvalifikationer. ESCO:s standardterminologi kopplar kunskaper, färdigheter och kvalifikationer till yrken. 

Läs mer om ESCO på Cedefops webbplats

Senast uppdaterad: 29 maj 2019