Lyssna

Positiva effekter

I en global värld är det viktigt att ge unga människor goda möjligheter att utveckla sin förmåga att se sig själva i ett internationellt sammanhang och göra internationella jämförelser och reflektioner.

Länder blir alltmer beroende av varandra och det blir allt viktigare att förstå varandras språk, kultur och förhållningssätt. Studier i andra länder är ett sätt att öka förståelsen. Genom ökade utbyten ökar även individens förutsättningar till ett livslångt lärande, vilket bidrar till en generell kompetenshöjning och tillväxt för det aktuella landet.

Större utbildningsutbud, bredare arbetsmarknad

Den som väljer att studera i ett annat land har tillgång till ett större utbildningsutbud, och i förlängningen också till en bredare arbetsmarknad. Erasmus Impact Study (2014) visade att utlandsvistelsen på många sätt gör livet mer internationellt för deltagarna, då de är mer benägna att arbeta internationellt och att ha transnationella relationer. 

Studien visar också att anställningsbarheten ökar och att de som studerar eller praktiserar utomlands löper bara hälften så stor risk att bli långtidsarbetslösa. Det stämmer överens med CSN-rapporten "Utlandsstudier – vad händer sedan" (2017) som visar att svenska utbytesstuderande utmärker sig positivt på flera sätt. De är sysselsatta och etablerade på arbetsmarknaden i högre grad och har högre genomsnittliga inkomster än dem som har studerat i Sverige.

Inte bara språkkunskaper

Formella kvalifikationer som man får efter en utlandsvistelse är viktiga i sig, men att bo och studera i ett annat land under en tid bidrar också till personlig utveckling. Hit hör t ex ökad social kompetens, tolerans och ett mer "terränggående" förhållningssätt. Andra kompetenser som nämns i olika studier och som förknippas med utlandsstudier är anpassningsbarhet, initiativförmåga, god kommunikativ förmåga samt problemlösningsförmåga.

Även kortare utlandsvistelser ger positiva effekter

I doktorsavhandlingen "Meeting the Other and Oneself" (2014) beskriver Fil. Dr. Åsa Karlsson Perez vad det är för slags lärande som sker i internationella skolutbyten. Hon fann starka samband mellan att ha klarat av en utlandsvistelse och deltagarnas tro på sig själva. Erfarenheten av att ha kunnat hantera ovissa situationer gör att det finns en stark koppling mellan internationell mobilitet och självkänsla.

Positiva effekter av en utlandsvistelse 

Ta del av Åsa Perez-Karlssons forskningsresultat kring utlandsvistelsens effekter för framför allt gymnasister. Film cirka 60 minuter. 

Påbörjat arbete är också arbete

Även om du inte har möjlighet att sätta igång någon större vägledningsinsats just nu, hoppas vi att de argument som finns för att arbeta långsiktigt med utbyten och utlandspraktik kan motivera dig till en nyfikenhet för den internationella dimensionen inom vägledning.

Vägledningsprocessen i samband med en utlandsvistelse

Senast uppdaterad: 19 juli 2022