Lyssna

Sambandet mellan mobilitet och vägledning

Vägledningsstödet kan ha en avgörande betydelse för unga som står i begrepp att ta steget ut. Det visar bland annat en nordisk undersökning från 2013. Där kunde man se att finska studenter fick mer stöd och vägledning för utlandsstudier än de norska och svenska studenterna och att de också i högre utsträckning åkte iväg på utbyte under sina studier.

Motivation kärnan

Inom EU talar man om "mobilitetsvägledning", dvs förmågan att vägleda sina sökande både före, under och efter en utlandsvistelse. Här på UHR:s vägledarsidor använder vi istället "ivägledning" för vägledning i samband med en utlandsvistelse.

Modell för ivägledning 

PhD Søren Kristensen från Danmark har forskat i det lärande som sker under en utlandsvistelse och kopplar det han har sett till en möjlig vägledningsmodell. Han menar att innehållet i den vägledning som ges har kommit att ändras över tid – från ett fokus på spridning av information till aktiviteter som är mer inriktade på motivation och kvalitetssäkring.

Det viktigaste budskapet är att en utlandsvistelse kan resultera i många positiva effekter för individen, men att dessa kanske inte uppnås automatiskt bara för att man åker iväg. För att få till stånd en så bra potential för lärande som möjligt, är det viktigt att på olika sätt kvalitetssäkra utlandsvistelsen – både före, under och efter.

Ju yngre man är, desto mer stöd och uppmuntran kan man behöva – det gäller t ex dem som redan på gymnasiet åker ut för att studera eller praktisera. I Skolverkets allmänna råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning kan man läsa:

"Den internationella dimensionen i studie- och yrkesvägledning handlar om att vägleda om studier och arbete i andra länder som en möjlighet bland olika framtida möjligheter för eleven. Det behöver därför finnas ett internationellt perspektiv i utvecklingen av vägledarens arbetsmetoder och i vägledarens egen kompetensutveckling"

Även för dig i tjänsten

Mobiliteten kan alltså också handla om den egna kompetensutvecklingen. Syvbarometern 2013 visade ett tydligt samband mellan de vägledare som hade kunskap om studier och arbete i andra länder och den utsträckning i vilken man diskuterade detta med sina sökande. Under Kompetensutveckling  kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns för dig som vägledare inom de program som finns för internationellt utbyte och samarbete.

Siffror idag, hur ser det ut?

Genom SCB vet vi att intresset bland gymnasieskolans avgångselever stadigt har ökat de senaste 10 åren. Bland dem som avser att plugga vidare är det idag litet mer än hälften av männen och drygt 60% av kvinnorna säger sig ha ett intresse för att genomföra en del av sina framtida studier utomlands.

Att ha ett intresse är dock något annat än att faktiskt göra det - andelen unga som faktiskt tar steget är mycket lägre. Enligt statistik från UKÄ tillbringade 14 procent av de svenska studenter som tog examen 2012/13 en del av studietiden utomlands. EU-målet är 20 procent fram till 2020.

Siffror från CSN visar antalet studiemedelstagare i utlandsstudier under läsåret 2014/15:

Gymnasie-
nivå
Språk-
kurser
Utbytes-
studier
Free-
movers
Totalt
500 2 892 7 288 19 319 29 667

En stor andel av dem som studerar utomlands, åker på egen hand, som freemovers. Eftersom det finns många fördelar med att istället åka ut inom ett program behöver informationen till unga om de möjligheter som finns bli bättre.

Även kortare utlandsvistelser ger positiva effekter

Ta del av Åsa Perez-Karlssons forskningsresultat kring utlandsvistelsens effekter för framför allt gymnasister. Nina Ahlroos från UHR inleder. 

Senast uppdaterad: 4 juli 2019