Lyssna

Stöd för lärprocessen

Vid en utlandsvistelse måste deltagaren ta ett större ansvar för sin egen inlärning. Lärandet sker när deltagaren omvandlar sina upplevelser till erfarenheter som kan användas i vardagen. En fortlöpande avstämning av kan underlätta processen.

Lärare utgör stöd

Det är oftast en lärare på utbildningsinstitutionen i hemlandet som har det överordnade ansvaret för lärprocessen och det är i regel också han/hon som tagit fram utbildningsplanen tillsammans med deltagaren. I vissa fall kan också du som vägledare ha den här rollen, till exempel vid fristående kurser eller för personer som åker på eget initiativ och/eller vid sidan av den formella utbildningen.

Redskap för reflektion  

Lärandet sker när deltagaren funderar på upplevelserna från utlandet och gör dem till erfarenheter som kan användas i vardagen. Denna slags reflektion är en skör process som måste stöttas på olika sätt, både under och efter utlandsvistelsen. Ett sätt att underlätta reflektionen under utlandsvistelsen är att sätta upp mål som går att följa upp och föra en enkel loggbok över vistelsen.

Läs mer om lärande under utlandspraktik i Cedefop:s Learning by leaving (pdf) 

Introduktion ger skjuts

En viktig del av lärandet är att deltagaren har en så hög grad av kontakt med miljön i värdlandet som möjligt. Det förutsätter en ordentlig förberedelse (särskilt språklig och kulturell), samt att det finns en beredskap för att hjälpa till med introduktionen i värdlandet. Här har det dessutom betydelse om deltagaren har åkt iväg ensam eller i grupp.

Verktyg för dokumentation

Via webben finns stora möjligheter till löpande kontakt och uppföljningar. Deltagarna kan till exempel publicera sina upplevelser i en blogg eller en vlogg (videobaserad blogg). Med hjälp av mobiltelefonen är det enkelt att dokumentera via foto. Många använder appen Instagram för publicering. 

Verktyyg för självreflektion 

Personal Development Planning (PDP) är ett material om hur studenter kan arbeta med självreflektion. Materialet är utarbetat av studievägledarna på Lunds universitet med inspiration från Bournemouth University. 

Senast uppdaterad: 10 mars 2017