Lyssna

Mentorskap

Det kan vara bra att komma överens om en kontaktperson eller mentor i mottagarlandet som kan ha ett ansvar för de praktiska och sociala delarna av utlandsvistelsen. Rollen kan även inbegripa stöd och uppföljning av läroprocessen och krisberedskap.

För studier

På en utbildningsinstitution är mentorn ofta en person med en vägledande funktion, någon som är pedagogiskt utbildad och har tidigare erfarenhet av utländska elever/studenter.

För arbete och praktik

På en arbetsplats däremot kan det vara slumpen som avgör vem som får en mentorsfunktion eller är den som fungerar som handledare. I samband med praktik i utlandet är det därför viktigt att utse en mentor som kan följa praktikanten på arbetsplatsen och även diskutera mentorns uppgifter tillsammans med mottagaren för att undvika missförstånd. 

Mentorskapets innehåll

Mentorfunktionens exakta innehåll beror på den enskilda deltagarens behov. Ibland behövs närmast konstant täckning – andra gånger räcker det med att ge ett telefonnummer. Det som gäller generellt är att mentorsfunktionen alltid – med undantag för akuta och allvarliga krissituationer – ska vara en hjälp till självhjälp. Det grundläggande är att den enskilda deltagaren själv har ansvar för sin vistelse. Överdriven hjälp och omsorg kan få negativa konsekvenser för läroprocessen.

Deltagaren äger sin egen utveckling 

En studieperiod i ett annat land kan betraktas som ett slags problembaserat lärande – deltagaren får möjlighet att hitta egna lösningar på nya och annorlunda problemställningar. Det främjar den personliga utvecklingen, men osäkerheten får inte vara större än att deltagaren kan hantera den. Samtidigt får deltagaren inte överbeskyddas så att han eller hon helt fråntas det egna initiativet.

Förtydliga vad som ingår

Det kan vara värdefullt att komma överens om vad funktionen innebär och göra ett tydligt avtal med värdinstitutionen. Ett avtal kan innehålla följande uppgifter:

  • Introduktion av institutionen
  • Integration i studiemiljön
  • Bemötande och trivsel
  • Vägledning om studieaktiviteter
  • Kontaktperson för alla frågor som rör den enskilda deltagaren
  • Eventuell dokumentering av studieaktivitet
  • Medverkan i avslutande utvärdering (rapport eller möte)

En praktisk dimension

Mentorn kan också ansvara för den praktiska dimensionen av utlandsvistelsen. Det kan handla om frågor som berör bostad, sjukvård, transport eller kontakter med de nationella myndigheterna  (registrering, särskilda tillstånd med mera). I de fall deltagaren själv har ordnat allt praktiskt är det en person på värdinstitutionen (praktikföretaget eller den arrangerande organisationen), som har den tid och kunskap som krävs, som hanterar den praktiska dimensionen. Exempelvis vägledaren.

Läs mer om praktiska frågor under Praktiska förberedelser

Etablera tidigt kontakt och behåll den 

  • Den person som sköter mentorsfunktionen bör hålla ett introduktionsmöte med deltagaren (eller deltagarna) i början av vistelsen så att de kan få ett ansikte på den person de ska kontakta i nödsituationer. Läs mer under krisberedskap
  • Dessutom kan det vara bra att ha ett möte efter halva tiden, om vistelsen pågår under en längre tid. Då kan man som mentor höra efter hur det går, och förhoppningsvis ta itu med eventuella problem innan de blivit för stora. Löpande kontakt med mentorn under vistelsen är också god praxis.
  • Vid vistelsens slut hålls ofta ett utvärderingsmöte i värdlandet. Personen som ansvarar för mentorsfunktionen bör delta i detta möte. Här kan värdefull information komma fram som kan vara till nytta inför kommande projekt.

Senast uppdaterad: 6 mars 2017