Lyssna

Standarder för studier och arbete

För att underlätta rörligheten mellan länderna har man inom Europa träffat en rad överenskommelser och utvecklat gemensamma standarder på utbildningsområdet. Bolognadeklarationen och det åtföljande Bolognaprocessen som främjar mobilitet inom det högre utbildningsområdet är kanske de mest omtalade.

Även när det gäller möjligheten att arbeta och praktisera har man på olika sätt försökt göra det lättare att värdera och jämföra meriter och kvalifikationer för att göra dem gångbara över nationsgränserna.

Det finns en rad olika meritvärderingsverktyg och standarder, här listar vi några som underlättar för individen beroende på vad man vill kunna redovisa efter en vistelse utomlands: 

ECTS

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) är ett system som utvecklats inom ramen för Erasmusprogrammet. Det bygger på ett gemensamt poängsystem, så kallade ECTS-credits, där en svensk universitetspoäng motsvarar 1 ECTS-credit.

Europass

Inom ramen för Europass har man samlat flera av de gemensamma standarder som har utarbetats för att underlätta mobiliteten. Tanken bakom Europass är att när meriter och kvalifikationer beskrivs på samma sätt blir de lättare att förstå i hela EU. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som är nationellt Europass-center. 

Läs mer om Europass och vad som ingår på Uhr.se

Youthpass

Alla som genomfört en aktivitet inom programmet Erasmus+ Ung och Aktiv har rätt att få ett intyg, ett så kallat Youthpass, på att de deltagit. Det gäller till exempel för aktiviteterna Europeisk volontärtjänst,Ungdomsutbyte och Utbildning och nätverksbyggande. Tanken är att samhället ska få upp ögonen för det informella lärande som sker i samband med ideell ungdomsverksamhet. 

Läs mer på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats

ECVET

European Accumulation and Transfer Credit System for Vocational Education and Training, ECVET, är ett samarbete som syftar till att underlätta jämförelser och öka förståelsen för de kvalifikationer och kompetenser som man får via en yrkesutbildning.

Den stora skillnaden mot ECTS är att även kompetens förvärvad utanför det formella utbildningssystemet kan ingå i ECVET – kompetens som med hjälp av ECVET blir värderad och validerad.

Det är Skolverket som samordnar ECVET i Sverige, i samarbete med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYh) och Universitets- och högskolerådet, UHR.

Läs mer på Skolverkets webbplats

EQF/SeQF

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework, EQF ska underlätta för enskilda personer, arbetsgivare och utbildningsanordnare att förstå på vilken nivå en kvalifikation ligger, oberoende om den är införskaffad inom det offentliga utbildnings­systemet, inom arbetslivet eller genom en privat utbildningsanordnare.

I augusti 2015 beslutade regeringen att införa en nationell referensram för kvalifikationer i Sverige, SeQF. Det är Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh som utgör nationell kontaktpunkt för SeQF.

Läs mer om ramverket här 

Senast uppdaterad: 8 september 2017