Lyssna

Grundskolan och gymnasiet

Elever inom grund- och gymnasieskola kan delta i både klassutbyten och individuella utbyten. I de flesta fall är det skolan som söker medel inom programmen för att kunna erbjuda eleverna en möjlighet till utlandsutbyte. Det finns dock ett undantag –Ettårsprogrammen.

Studier i Europa − Ettårsprogrammen
För den som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet ger Ettårsprogrammen en möjlighet att studera ett läsår i Frankrike, Spanien eller Tyskland. För att kunna söka krävs det att eleven läser franska, spanska eller tyska som minst steg 3. Den som antas till programmet placeras på den linje och i den årskurs som bäst motsvarar det program eleven läser i Sverige och man bor på internat eller hos en värdfamilj.

Ett år i Frankrike, på Utbyten.se

Ett år i Spanien, på Utbyten.se

Ett år i Tyskland, på Utbyten.se

Praktik i hela världen

Elever kan genomföra praktik eller arbetsplatsförlagt lärande, APL, i utlandet via programmet Atlas praktik. En av många fördelar med Atlas praktik är att praktikperioderna kan förläggas till arbetsplatser i hela världen. Ett undantag är dock USA, som inte beviljar visum för praktik på gymnasienivå.

Atlas praktik, på Utbyten.se

Studier och praktik i Europa

Elever kan i grupp eller enskilt studera eller praktisera vid en partnerskola eller annan relevant organisation utomlands. Möjlighet att förlägga sin praktik på en arbetsplats i ett annat europeiskt land finns också. 

Erasmus+ mobilitet skola, på Utbyten.se

Praktik eller utbyte i Norden

Man kan också göra praktik i Norden eller Baltikum via programmet Nordplus Junior. Grundskolor och gymnasieskolor, både studieförberedande- och yrkesprogram, kan söka. Inom det här programmet kan skolor även söka medel för andra typer av klassutbyten och elevutbyten, som inte är kopplade till yrkesprogram eller praktik.

Nordplus Junior, på Utbyten.se

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021