UHR har beslutat om ändringar i UHR:s föreskrifter om särskild behörighet och i UHR:s föreskrifter om grundläggande behörighet och urval. Ändringarna rör bland annat krav för särskild behörighet för de med äldre betyg till utbildningar som börjar efter 31 maj 2022 (UHRFS 2020:4) och en justering av hur betyg från vissa länder räknas om till svenska skalan (2020:3. Det senare gäller utbildningar som startar efter 31 maj 2021.

Särskild behörighet till utbildningar som leder till yrkesexamen 

För de med gymnasieexamen

Sedan 2019 finns föreskrifter som reglerar vilka särskilda behörighetskrav som gäller för sökande med en gymnasieexamen, UHRFS 2019:1. 

För de med äldre betyg

Nu har UHR även tagit beslut om de särskilda behörighetskraven för sökande till högskolan som läst sin gymnasieutbildning enligt äldre kursplaner/tidigare gymnasieformer publicerats (UHRFS 2020:4). Av föreskriften framgår vilka krav som får ställas på en utbildning som leder till yrkesexamen och vilka krav som får ställas till övrig utbildning. Ändringarna avser utbildningar som startar efter 31 maj 2022. 

Tips. Inför en individs studier vid vuxenutbildningen utgör föreskriften stöd för eventuella kompletteringsstudier för de med äldre betyg: se om individen redan är särskilt behörig i kraft av sina äldre ämnesbetyg/utbildning eller om hen måste läsa in Gy11-kurser: 

Se särskilda behörighetskrav för de med äldre betyg i UHRFS 2020:4, pdf (446 kB)

Förtydligande om engelska och matematik

I föreskrifterna är nu kraven i engelska (En 6) och i matematik (Ma 4) förtydligade då dessa nivåer utgör krav som inte motsvaras av äldre kurser/ämnesbetyg och som behöver lyftas fram i informationen om behörighet. Se §4.

Ingen kompensation för de med äldre betyg

I och med att områdesbehörigheterna tas bort inför antagning till högskolan 2022 kan inte längre sökande med gymnasieskolans äldre slutbetyg få meritpoäng för sina områdeskurser (0,25 1, 0 meritpoäng för kurser av betydelse för vissa utbildningar). 

UHR har utrett hur dessa sökande skulle kunna kompenseras i antagningen, men beslutat att inte ge någon kompensation. Orsaken är att ett schabloniserat tillägg av meritpoäng inte blir likvärdigt – en del sökande skulle få ett tillägg de inte skulle ha haft och andra ett för lågt tillägg. 

Ändring i UHR:s föreskrifter för grundläggande behörighet och urval, 2020:3, pdf (1 Mb)

Som en följd av beslutet försvinner även det schabloniserade meritpoängstillägg som sökande med äldre betyg från Europaskolan och International Baccalaureat Diploma tidigare fått. 

Tillämpningen av bestämmelserna genomförs för första gången till utbildningar som startar efter 31 maj 2022 i samband med att områdsbehörigheterna ersätts av särskild behörighet. 

Justerade omräkningstabeller för betyg från vissa länder

De ändringar som beslutats i UHRFS 2020:3 innebär även en revidering av hur flera utländska gymnasiebetyg räknas om i antagningen till den svenska högskolan. Det har bland annat resulterat i att ett fler länder fått omräkningstabeller. Syftet är att ge alla sökande likvärdiga förutsättningar att antas, oavsett varifrån de har sin gymnasieutbildning. 

En ytterligare förändring är att International Baccalaureates ändrade matematikkurser har fått en motsvarighet i svenska kurser.

Tillämpningen av de nya skalorna och motsvarandenivån för IB:s matematikkurser genomförs för första gången till utbildningar som startar efter 31 maj 2021.