Regeringen lämnade den 21 mars över propositionen 'Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande' till riksdagen. Här lyfter vi några punkter.

Regeringen föreslår, riksdagen beslutar

  • Regeringen föreslår att riksdagen i fortsättningen endast ska ta ställning till de övergripande ramarna för reglering av grundläggande behörighet, särskild behörighet och urval till högskoleutbildning som vänder sig till nybörjare.

UHR:s kommentar: Det här gör att regeringens förslag nu inte omfattar skrivningar på detaljnivå.  

  • Förslaget innebär också att den som söker till grundnivå behöver visa att hen har den nödvändiga kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det kan man antingen göra genom en avslutad svensk eller utländsk gymnasieutbilding (=grundläggande behörighet), men också genom praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som gör att individen kan tillgodogöra sig utbildningen. 
  • Även de särskilda behörighetskrav som ställs till utbildningar som vänder sig till nybörjare ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen, föreslår regeringen. 

UHR:s kommentar: Det här motsvarar i stort de krav för särskild behörighet som finns idag.  Det nya är den skrivning om lämplighet som nu finns i förslaget; lämplighet för att verka som pedagog kan exempelvis var ett nödvändligt krav för den som ska på börja en lärarutbildning. 

  • Förslaget innehåller ingen minskning av urvalsgruppen för högskoleprov, HP. Samma platsfördelning som tidigare föreslås: på grundval av minst 1/3 betyg, minst 1/3 HP och högst 1/3 med andra urvalsgrunder som högskolan i fråga beslutar om. Förslaget öppnar också för möjligheten att minska urvalsgruppen HP för antagning till utbildningar med låg konkurrens. 

  • Regeringen vill också göra basårsstudier och collegeår mer ändamålsenliga. Idag är de behörighetsgivande utbildningarna ofta kopplade till högskoleplatser utifrån rekryterande syfte. Här ser regeringen behov av introducerande högskolestudier för kunskaper som inte är direkt kopplade till en högskoleplats, exempelvis för gruppen nya svenskar. 

Om propositionen går igenom

innebär det att UHR kan få i uppdrag att

  • stödja lärosätena i arbetet med att ta fram lokalt beslutade urvalsgrunder vid sidan av betyg och resultat från högskoleprovet.
  • bestämma vilka kunskaper från gymnasieskolan som krävs för utbildningar som leder till en yrkesexamen (särskilda behörighetskrav).
  • fastställa kraven för utbildning som leder till en konstnärlig examen (konstnärliga prov).