Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

Result:

625 hits

��

Swedish

adjungera

English

co-opt

Swedish

adjungerad

English

adjunct

Swedish

adjungerad lektor (se adjungerad)

English

Swedish

adjunkt
universitetsadjunkt , högskoleadjunkt

English

lecturer

Swedish

admissions (se antagning)

English

Swedish

admissions process (se antagning)

English

Swedish

advisory committee to the president (se rektorsråd)

English

Swedish

advisory committee to the vice-chancellor (se rektorsråd)

English

Swedish

advisory to the president (se rektorsråd)

English

Swedish

advisory to the vice-chancellor (se rektorsråd)

English

Swedish

akademisk avhandling
avhandling

English

thesis
dissertation

Swedish

akademisk avhandling för licentiatexamen (se licentiatuppsats)

English

Swedish

akademisk utbildning (se högskoleutbildning)

English

Swedish

ALE (se arbetslivserfarenhet)

English

Swedish

ALF (se ALF-ersättning)

English

Swedish

ALF-ersättning
Anslag för läkarutbildning och forskning , ALF

English

funding for medical training and research

Swedish

allmän behörighet (se grundläggande behörighet)

English

Swedish

allmänt utbildningsområde
AUO

English

general education studies

Swedish

allmänt utbildningsområde (se utbildningsvetenskaplig kärna)

English

Swedish

ämnes- och programutvärdering (se utbildningsutvärdering)

English

Swedish

ämnesansvarig (se ämnesföreträdare)

English

Swedish

ämnesfördjupning
ämnesprogression

English

in-depth subject study
advanced study

Swedish

ämnesföreträdare
ämnesansvarig

English

head of subject

Swedish

ämneskategori (se ämnesområde)

English

Swedish

ämnesområde
ämneskategori

English

subject area

Swedish

ämnesövergripande (se tvärvetenskaplig)

English

Swedish

ämnesprogression (se ämnesfördjupning)

English

Swedish

anmälan
ansökan , ansökning , anmälning

English

application

Swedish

anmälning (se anmälan)

English

Swedish

anmälningsavgift
ansökningsavgift

English

application fee

Swedish

anmälningsblankett
ansökningsblankett

English

application form

Swedish

anmälningskod
ansökningskod

English

application code

Swedish

Anslag för läkarutbildning och forskning (se ALF-ersättning)

English

Swedish

ansökan (se anmälan)

English

Swedish

ansökning (se anmälan)

English

Swedish

ansökningsavgift (se anmälningsavgift)

English

Swedish

ansökningsblankett (se anmälningsblankett)

English

Swedish

ansökningskod (se anmälningskod)

English

Swedish

anställning

English

employment

Swedish

anställning som professor

English

professorship
chair

Swedish

anställningsnämnd (se tjänsteförslagsnämnd)

English

Swedish

antagen

English

admitted

Swedish

antagen med villkor

English

conditionally admitted

Swedish

antagning

English

admission

Swedish

antagningsprocess (se antagning)

English

Swedish

antagningsprov

English

entrance examination
entrance test

Swedish

arbetslivsanknytning
yrkeslivsanknytning

English

links with the world of work

Swedish

arbetslivserfarenhet
yrkeslivserfarenhet , ALE

English

professional experience
work experience

Swedish

arbetslivsorienterad
yrkeslivsorienterad

English

work oriented
work related

Swedish

arbetslivsrepresentant
yrkeslivsrepresentant

English

labour market representative

Swedish

aspirantutbildning (se kompletterande utbildning för akademiker med avslutad utländsk utbildning)

English

Swedish

associate professor (se biträdande lektor)

English

Swedish

associate professor (se lektor)

English

Swedish

återkalla examenstillstånd
dra in examenstillstånd

English

revoke degree-awarding powers
revoke entitlement to award a qualification

Swedish

AUO (se allmänt utbildningsområde)

English

Swedish

AUO (se utbildningsvetenskaplig kärna)

English

Swedish

avgångsbetyg (se slutbetyg)

English

Swedish

avhandling (se akademisk avhandling)

English

Swedish

avhopp (se kvarvaro)

English

Swedish

avknoppningsföretag
inkubatorföretag

English

spin-off company
spin-out company , incubator company

Swedish

Bachelor's degree (se examen på grundnivå)

English

Swedish

Bachelor's level qualification (se examen på grundnivå)

English

Swedish

basår (se basårsutbildning)

English

Swedish

basårsutbildning

English

foundation year programme

Swedish

basgrupp (se PBL-basgrupp)

English

Swedish

befordran
befordring

English

promotion

Swedish

befordring (se befordran)

English

Swedish

befordringsprofessur (se anställning som professor)

English

Swedish

behörighetsbevis för utlandsstudier (se behörighetsintyg för utlandsstudier)

English

Swedish

behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
BHU

English

qualifying course in higher education pedagogy

Swedish

behörighetsintyg för utlandsstudier
behörighetsbevis för utlandsstudier

English

certificate of eligibility for higher education studies

Swedish

behörighetskrav
förkunskapskrav

English

entry requirements
admission requirements

Swedish

behovsmotiverad forskning
behovsstyrd forskning

English

needs-driven research

Swedish

behovsstyrd forskning (se behovsmotiverad forskning)

English

Swedish

beräkningsbiologi (se bioinformatik)

English

Swedish

beställande högskola
köpande högskola

English

contracting higher education institution

Swedish

betalande student
betalstudent

English

fee-paying student

Swedish

betalstudent (se betalande student)

English

Swedish

betyg i gymnasieskolan (se gymnasiebetyg)

English

Swedish

betygsätta
sätta betyg

English

grade

Swedish

betygsgrad
betygssteg

English

grade
grade within a grading system

Swedish

betygssteg (se betygsgrad)

English

Swedish

betygsurval (se urval)

English

Swedish

bevilja undantag
ge dispens

English

exempt
waive

Swedish

BHU (se behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning)

English

Swedish

bihandledare
biträdande handledare

English

assistant supervisor
second supervisor

Swedish

bioinformatik
beräkningsbiologi

English

bioinformatics
computational biology

Swedish

biomedicinsk laboratorieteknologi (se biomedicinsk laboratorievetenskap)

English

Swedish

biomedicinsk laboratorievetenskap
biomedicinsk laboratorieteknologi

English

biomedical laboratory science
biomedical laboratory technology

Swedish

biträdande handledare (se bihandledare)

English

Swedish

biträdande högskolelektor (se biträdande lektor)

English

Swedish

biträdande lektor

English

associate senior lecturer
assistant professor (american)

Swedish

biträdande universitetslektor (se biträdande lektor)

English

Swedish

campus
universitetsområde

English

campus

Swedish

campusbaserad utbildning (se campusutbildning)

English

Swedish

campusutbildning
campusbaserad utbildning

English

campus-based course or study programme

Swedish

case (se fallstudie)

English

Swedish

central antagning (se samordnad antagning)

English

Swedish

clinical placement (se praktik)

English

Swedish

clinical placement (se verksamhetsförlagd utbildning)

English

Swedish

clinical rotations (se praktik)

English

Swedish

clinical rotations (se verksamhetsförlagd utbildning)

English

Swedish

clinical training (se praktik)

English

Swedish

clinical training (se verksamhetsförlagd utbildning)

English

Swedish

collegeutbildning (se högskoleintroducerande utbildning)

English

Swedish

data- och informationsvetenskap
datateknik

English

computer and information science

Swedish

datalogi (se datavetenskap)

English

Swedish

datateknik (se data- och informationsvetenskap)

English

Swedish

datavetenskap
datalogi

English

computer science

Swedish

Degree of licentiate (se examen på forskarnivå)

English

Swedish

dekan
dekanus

English

dean

Swedish

dekanus (se dekan)

English

Swedish

delprov (se deltentamen)

English

Swedish

deltentamen
delprov

English

examination

Swedish

digital hemtentamen (se hemtentamen)

English

Swedish

digital tentamen

English

e-examination

Swedish

disciplinär åtgärd
disciplinåtgärd

English

disciplinary measure

Swedish

disciplinåtgärd (se disciplinär åtgärd)

English

Swedish

disciplinbestämmelse
disciplinregel

English

disciplinary regulation
disciplinary provision

Swedish

disciplinregel (se disciplinbestämmelse)

English

Swedish

discussant (se opponent)

English

Swedish

diskutant (se opponent)

English

Swedish

dispens från behörighetskrav (se undantag från behörighetskrav)

English

Swedish

distansstudier (se distansutbildning)

English

Swedish

distanstentamen (se tentamen på annan ort)

English

Swedish

distansundervisning

English

distance teaching
remote teaching

Swedish

distansutbildning

English

distance education

Swedish

djursjukskötarexamen

English

Degree of Bachelor of Science in Veterinary Nursing

Swedish

djursjukvårdarexamen (se djursjukskötarexamen)

English

Swedish

docent

English

docent
reader , associate professor (american)

Swedish

docentbevis
docentintyg

English

docent certificate

Swedish

docentintyg (se docentbevis)

English

Swedish

docentur (se docent)

English

Swedish

doctoral degree (se examen på forskarnivå)

English

Swedish

doctoral level qualification (se examen på forskarnivå)

English

Swedish

doktorand
forskarstudent , forskarstuderande

English

doctoral student
third-cycle student , research student , PhD student

Swedish

doktorandanställning

English

doctoral studentship
PhD studentship

Swedish

doktorandkurs (se forskarutbildningskurs)

English

Swedish

doktorandombud (se doktorandombudsman)

English

Swedish

doktorandombudsman
doktorandombud

English

doctoral student representative

Swedish

doktorandstudier (se forskarstudier)

English

Swedish

doktorandtjänst (se doktorandanställning)

English

Swedish

doktorspromotion
promotion , promovering

English

doctoral award ceremony
doctoral degree ceremony , doctoral degree conferment ceremony

Swedish

dra in examenstillstånd (se återkalla examenstillstånd)

English

Swedish

dubbel examen

English

double degree

Swedish

efteranmälan
efteransökan , sen anmälan

English

late application

Swedish

efteransökan (se efteranmälan)

English

Swedish

efterantagning
kompletterande antagning

English

acceptance of late applicants

Swedish

ekvivalering (se erkännande)

English

Swedish

e-lärande (se webbaserad distansutbildning)

English

Swedish

elective (se valbar kurs)

English

Swedish

enstaka kurs (se fristående kurs)

English

Swedish

erkännande

English

recognition of qualification

Swedish

ersättning per capita (se per capita-ersättning)

English

Swedish

e-tentamen (se digital tentamen)

English

Swedish

examen (se examination)

English

Swedish

examen på avancerad nivå

English

second-cycle qualification

Swedish

examen på forskarnivå

English

third-cycle qualification

Swedish

examen på grundnivå

English

first-cycle qualification

Swedish

examensarbete
självständigt arbete

English

degree project
independent project

Swedish

examensrätt (se examenstillstånd)

English

Swedish

examensstruktur (se referensram för examina)

English

Swedish

examenstillstånd

English

degree-awarding powers
entitlement to award a qualification

Swedish

examenstillståndsprövning
prövning av examenstillstånd

English

appraisal of degree-awarding powers

Swedish

examination

English

summative assessment

Swedish

examinationsmål (se mål för antal examina)

English

Swedish

examinationsrätt (se examenstillstånd)

English

Swedish

examinationstillfälle (se tentamenstillfälle)

English

Swedish

examinerad
högskoleexaminerad

English

graduate
college graduate (american)

Swedish

excellent lärare

English

distinguished university teacher
excellent teaching practitioner

Swedish

excellent lärare (se meriterad lärare)

English

Swedish

exjobb (se examensarbete)

English

Swedish

faktiskt studieresultat (se läranderesultat)

English

Swedish

fakultetsnämnd

English

faculty board

Swedish

fakultetsopponent (se opponent)

English

Swedish

fallstudie

English

case study

Swedish

fil. dr (se filosofie doktorsexamen)

English

Swedish

fil.dr (se filosofie doktorsexamen)

English

Swedish

filosofie doktor (se filosofie doktorsexamen)

English

Swedish

filosofie doktorsexamen

English

Degree of Doctor of Philosophy

Swedish

fjärrundervisning (se distansundervisning)

English

Swedish

flervetenskap (se mångvetenskap)

English

Swedish

flervetenskaplig (se mångvetenskaplig)

English

Swedish

for credit (se poänggivande)

English

Swedish

fördjupning inom huvudområdet
progression inom huvudområdet

English

specialised study in the main field

Swedish

fördjupningskurs (se kurs)

English

Swedish

företagsdoktorand
industridoktorand

English

externally employed doctoral student

Swedish

företagsinkubator
inkubator

English

business incubator
incubator

Swedish

förkunskapskrav (se behörighetskrav)

English

Swedish

formativ utvärdering
fortlöpande utvärdering

English

formative evaluation

Swedish

forskaranställning

English

research appointment
research post

Swedish

forskare

English

researcher

Swedish

forskarexamen (se examen på forskarnivå)

English

Swedish

forskargrupp
forskarlag

English

research team

Swedish

forskarlag (se forskargrupp)

English

Swedish

forskarstipendium (se forskningsstipendium)

English

Swedish

forskarstudent (se doktorand)

English

Swedish

forskarstuderande (se doktorand)

English

Swedish

forskarstudier
doktorandstudier

English

doctoral studies

Swedish

forskarstudier (se högskoleutbildning på forskarnivå)

English

Swedish

forskartjänst (se forskaranställning)

English

Swedish

forskarutbildning (se högskoleutbildning på forskarnivå)

English

Swedish

forskarutbildningskurs
doktorandkurs

English

third-cycle course
doctoral course

Swedish

forskning
vetenskaplig forskning

English

research

Swedish

forskning och utveckling
FoU

English

research and development
R&D

Swedish

forskningscenter (se forskningscentrum)

English

Swedish

forskningscentrum
forskningscenter

English

research centre

Swedish

forskningsfusk (se vetenskaplig oredlighet)

English

Swedish

forskningsledare
vetenskaplig ledare

English

head of research
research director , research group leader

Swedish

forskningsstipendium
forskarstipendium

English

research scholarship
research grant

Swedish

fortlöpande utvärdering (se formativ utvärdering)

English

Swedish

fortsättningskurs (se kurs)

English

Swedish

förutbildningspoäng
fup , FUP

English

access credits

Swedish

förvaltningschef (se universitetsdirektör )

English

Swedish

förväntat studieresultat (se lärandemål)

English

Swedish

FoU (se forskning och utveckling)

English

Swedish

freemover-student
freemoverstudent

English

non-exchange student
free mover

Swedish

freemoverstudent (se freemover-student)

English

Swedish

fristående kurs

English

freestanding course

Swedish

fullföljd utbildning (se fullgjord utbildning)

English

Swedish

fullgjord utbildning
fullföljd utbildning

English

completed education

Swedish

fup (se förutbildningspoäng)

English

Swedish

FUP (se förutbildningspoäng)

English

Swedish

fysioterapeutexamen
sjukgymnastexamen

English

Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy

Swedish

G (se godkänd)

English

Swedish

gäststudent (se inresande student)

English

Swedish

gäststudent (se internationell student)

English

Swedish

gäststuderande (se inresande student)

English

Swedish

ge dispens (se bevilja undantag)

English

Swedish

gemensam antagning (se samordnad antagning)

English

Swedish

general degree (se generell examen)

English

Swedish

generell examen

English

general qualification

Swedish

godkänd
G

English

pass

Swedish

grundexamen (se examen på grundnivå)

English

Swedish

grundkurs (se kurs)

English

Swedish

grundläggande behörighet

English

general entry requirements

Swedish

grundläggande högskoleutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)

English

Swedish

grundnivå

English

first cycle

Swedish

grundutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)

English

Swedish

grundutbildningsnämnd (se fakultetsnämnd)

English

Swedish

grundutbildningsnivå (se grundnivå)

English

Swedish

gymnasial vuxenutbildning

English

adult education at upper-secondary level

Swedish

gymnasiebetyg
betyg i gymnasieskolan

English

final school grades

Swedish

halvfart (se halvfartsstudier)

English

Swedish

halvfartsstudier

English

studies at 50 % pace

Swedish

halvtid (se halvtidsstudier)

English

Swedish

halvtidskontroll
halvtidsseminarium , mittgenomgång

English

mid-way review

Swedish

halvtidsseminarium (se halvtidskontroll)

English

Swedish

halvtidsstudier

English

part-time studies
half-time studies

Swedish

HAN (se Högskolans avskiljandenämnd)

English

Swedish

håp (se helårsprestation)

English

Swedish

hås (se helårsstudent)

English

Swedish

head of academy (se prefekt)

English

Swedish

head of school (se prefekt)

English

Swedish

helårsprestation

English

annual performance equivalent

Swedish

helårsstudent

English

FTE
full-time equivalent

Swedish

helfart (se helfartsstudier)

English

Swedish

helfartsstudier

English

studies at 100 % pace

Swedish

helfartsstudier (se heltidsstudier)

English

Swedish

heltid (se heltidsstudier)

English

Swedish

heltidsstudier

English

full-time studies

Swedish

hemtentamen

English

take-home examination
unsupervised examination

Swedish

högre utbildning (se högskoleutbildning)

English

Swedish

Högskolans avskiljandenämnd
HAN

English

Higher Education Expulsions Board

Swedish

högskoleadjunkt (se adjunkt)

English

Swedish

högskoledirektör (se universitetsdirektör )

English

Swedish

högskoleexaminerad (se examinerad)

English

Swedish

högskoleintroducerande utbildning
collegeutbildning

English

higher education access programme

Swedish

högskolekurs (se kurs)

English

Swedish

högskolelärare (se universitetslärare)

English

Swedish

högskolelektor (se lektor)

English

Swedish

högskolenivå (se universitetsnivå)

English

Swedish

högskolenybörjare (se nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå)

English

Swedish

högskolepoäng

English

credit
higher education credit

Swedish

högskolerektor (se rektor)

English

Swedish

högskolestudier (se högskoleutbildning)

English

Swedish

högskoleutbildning
högre utbildning , akademisk utbildning

English

higher education

Swedish

högskoleutbildning på avancerad nivå
utbildning på avancerad nivå

English

second-cycle courses and study programmes

Swedish

högskoleutbildning på forskarnivå
utbildning på forskarnivå , forskarutbildning

English

third-cycle courses and study programmes
research programs (american)

Swedish

högskoleutbildning på grundnivå

English

first-cycle courses and study programmes

Swedish

HSAMO (se huvudstuderandeskyddsombud)

English

Swedish

HSSO (se huvudstuderandeskyddsombud)

English

Swedish

huvudämne (se huvudområde)

English

Swedish

huvudområde
huvudsakligt område

English

main field of study

Swedish

huvudsakligt område (se huvudområde)

English

Swedish

huvudstuderandearbetsmiljöombud (se huvudstuderandeskyddsombud)

English

Swedish

huvudstuderandeskyddsombud
huvudstuderandearbetsmiljöombud

English

chief student safety representative

Swedish

icke-poänggivande (se poänggivande)

English

Swedish

IMER (se internationell migration och etniska relationer)

English

Swedish

incomplete (se rest)

English

Swedish

industridoktorand (se företagsdoktorand)

English

Swedish

inkubator (se företagsinkubator)

English

Swedish

inkubatorföretag (se avknoppningsföretag)

English

Swedish

inlärningsproblem
inlärningssvårigheter

English

additional needs
learning needs

Swedish

inlärningsstudio (se språklaboratorium)

English

Swedish

inlärningssvårigheter (se inlärningsproblem)

English

Swedish

inresande student

English

incoming student
international student

Swedish

inresande student (se internationell student)

English

Swedish

institutionschef (se prefekt)

English

Swedish

institutionsföreståndare (se prefekt)

English

Swedish

institutionsföreståndare (se prefekt)

English

Swedish

intagen (se antagen)

English

Swedish

intagning (se antagning)

English

Swedish

interaktionsdesign (se människa-datorinteraktion)

English

Swedish

internationell migration och etniska relationer
IMER

English

international migration and ethnic relations

Swedish

internationell student

English

international student

Swedish

inträdesprov (se antagningsprov)

English

Swedish

ivägledning

English

international mobility guidance

Swedish

juris kandidatexamen (se juristexamen)

English

Swedish

juristexamen

English

Degree of Master of Laws
LLM

Swedish

källförteckning (se litteraturförteckning)

English

Swedish

kandidatnivå (se grundnivå)

English

Swedish

kår (se studentkår)

English

Swedish

kommundoktorand (se företagsdoktorand)

English

Swedish

kompletterande antagning (se efterantagning)

English

Swedish

kompletterande pedagogisk utbildning
KPU

English

supplementary teacher education

Swedish

kompletterande utbildning för akademiker med avslutad utländsk utbildning

English

bridging programme for graduates with foreign qualifications

Swedish

komvux (se gymnasial vuxenutbildning)

English

Swedish

konferensartikel

English

paper

Swedish

köpande högskola (se beställande högskola)

English

Swedish

KPU (se kompletterande pedagogisk utbildning)

English

Swedish

kunskapsöverföring
kunskapsväxling

English

knowledge transfer
knowledge exchange

Swedish

kunskapsväxling (se kunskapsöverföring)

English

Swedish

kurs
universitetskurs , högskolekurs

English

course
higher education course , university course

Swedish

kursansvarig (se kursansvarig lärare)

English

Swedish

kursansvarig lärare
kursledare , kursansvarig

English

course coordinator
course director

Swedish

kursledare (se kursansvarig lärare)

English

Swedish

kurslitteratur

English

required reading

Swedish

kursmoment

English

course component

Swedish

kursplan

English

course syllabus
course specification

Swedish

kurstakt (se studietakt)

English

Swedish

kursutvärdering (se kursvärdering)

English

Swedish

kursvärdering

English

course evaluation

Swedish

kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning (se kvalificerad yrkesutbildning)

English

Swedish

kvalificerad yrkesutbildning
kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning , KY

English

post-secondary vocational education and training

Swedish

kvartsfart (se kvartsfartsstudier)

English

Swedish

kvartsfartsstudier

English

studies at 25 % pace

Swedish

kvarvarande (se kvarvaro)

English

Swedish

kvarvaro

English

retention
persistence

Swedish

KY (se kvalificerad yrkesutbildning)

English

Swedish

landstingsdoktorand (se företagsdoktorand)

English

Swedish

lärande i arbete (se lärande i arbetslivet)

English

Swedish

lärande i arbetslivet
lärande i arbete

English

learning in a work environment

Swedish

lärandemål
förväntat studieresultat

English

intended learning outcomes

Swedish

läranderesultat
faktiskt studieresultat

English

achieved learning outcomes

Swedish

läraranställning

English

teaching post
teaching position

Swedish

lärare (se universitetslärare)

English

Swedish

lärartjänst (se läraranställning)

English

Swedish

läroplan (se utbildningsplan)

English

Swedish

lärplattform
utbildningsplattform

English

virtual learning environment
VLE , learning management system , LMS

Swedish

läskurs
självstudiekurs

English

reading course
independent study (american)

Swedish

ledningsråd (se rektorsråd)

English

Swedish

legitimationsyrke (se reglerat yrke)

English

Swedish

lektionstimme (se undervisningstimme)

English

Swedish

lektor
universitetslektor , högskolelektor

English

senior lecturer
assistant professor (american)

Swedish

lektorsanställning

English

lectureship

Swedish

lektorstjänst (se lektorsanställning)

English

Swedish

LIA (se lärande i arbetslivet)

English

Swedish

licentiatavhandling (se licentiatuppsats)

English

Swedish

licentiate degree (se examen på forskarnivå)

English

Swedish

licentiatuppsats
licentiatavhandling , akademisk avhandling för licentiatexamen

English

licentiate thesis

Swedish

litteraturförteckning
källförteckning

English

list of references
bibliography

Swedish

mål för antal examina
examinationsmål

English

target number for degrees awarded

Swedish

mångvetenskap
flervetenskap

English

multidisciplinarity

Swedish

mångvetenskaplig
flervetenskaplig

English

multidisciplinary

Swedish

människa-datorinteraktion
interaktionsdesign

English

human computer interaction

Swedish

Master's degree (se examen på avancerad nivå)

English

Swedish

Master's level qualification (se examen på avancerad nivå)

English

Swedish

meritberäkning
meritvärdering

English

assessment of qualifications

Swedish

meriterad lärare

English

recognised university teacher

Swedish

meriterad lärare (se excellent lärare)

English

Swedish

meritvärdering (se meritberäkning)

English

Swedish

mittgenomgång (se halvtidskontroll)

English

Swedish

mobilitet (se rörlighet)

English

Swedish

mobilitetsvägledning (se ivägledning)

English

Swedish

moment (se kursmoment)

English

Swedish

mooc (se mooc-kurs)

English

Swedish

mooc-kurs
mooc , öppen webbkurs

English

MOOC
massive open online course

Swedish

multipel examen (se dubbel examen)

English

Swedish

munta (se muntlig tentamen)

English

Swedish

muntlig tentamen

English

oral examination
oral exam

Swedish

MVG (se mycket väl godkänd)

English

Swedish

mycket väl godkänd
MVG

English

pass with special distinction

Swedish

nätbaserad distansutbildning (se webbaserad distansutbildning)

English

Swedish

nätbaserad distansutbildning (se webbaserad distansutbildning)

English

Swedish

nätbaserad utbildning (se webbaserad distansutbildning)

English

Swedish

nation (se studentnation)

English

Swedish

nätkurs (se webbkurs)

English

Swedish

nättentamen (se digital tentamen)

English

Swedish

nätutbildning (se webbaserad distansutbildning)

English

Swedish

non-credit (se poänggivande)

English

Swedish

non-credit-bearing (se poänggivande)

English

Swedish

not-for-credit (se poänggivande)

English

Swedish

nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå
högskolenybörjare

English

HE entrant
new HE entrant , freshman (american)

Swedish

nyexaminerad (se nyutexaminerad)

English

Swedish

nyutexaminerad
nyexaminerad

English

recent graduate
recently graduated

Swedish

omtentamen

English

resit

Swedish

ÖNH (se Överklagandenämnden för högskolan)

English

Swedish

online examination (se digital tentamen)

English

Swedish

onlinetentamen (se digital tentamen)

English

Swedish

öppen webbkurs (se mooc-kurs)

English

Swedish

opponent

English

external reviewer

Swedish

opponera
opponera på

English

publicly discuss and examine
serve as faculty examiner , serve as student reviewer

Swedish

opponera på (se opponera)

English

Swedish

opponering (se opposition)

English

Swedish

opposition

English

public discussion and examination
public examination

Swedish

Överklagandenämnden för högskolan
ÖNH

English

Higher Education Appeals Board

Swedish

påbyggnadskurs (se kurs)

English

Swedish

påbyggnadsutbildning (se högskoleutbildning på avancerad nivå)

English

Swedish

paper (se konferensartikel)

English

Swedish

PBL-basgrupp

English

PBL group

Swedish

peer reviewer (se opponent)

English

Swedish

per capita-ersättning
ersättning per capita

English

per-capita funding

Swedish

PhD (se examen på forskarnivå)

English

Swedish

plagiatkontrollverktyg (se plagiatverktyg)

English

Swedish

plagiatverktyg
plagiatkontrollverktyg

English

anti-plagiarism software
plagiarism checker

Swedish

poäng (se högskolepoäng)

English

Swedish

poänggivande

English

credit-bearing

Swedish

postdokanställning (se postdoktorsanställning)

English

Swedish

postdoktor (se postdoktorsanställning)

English

Swedish

postdoktorsanställning
postdokanställning

English

postdoctoral appointment
postdoc position

Swedish

postgraduate student (se doktorand)

English

Swedish

praktik

English

placement
internship

Swedish

prefekt
institutionsföreståndare

English

head of department
departmental chair

Swedish

preparandkurs (se propedeutisk kurs)

English

Swedish

professor emerita (se professor emeritus)

English

Swedish

professor emeritus
professor emerita

English

professor emeritus
professor emerita , emeritus professor

Swedish

professur (se anställning som professor)

English

Swedish

program (se utbildningsprogram)

English

Swedish

progression inom huvudområdet (se fördjupning inom huvudområdet)

English

Swedish

promotion (se doktorspromotion)

English

Swedish

promoverad (se doktorspromotion)

English

Swedish

promovering (se doktorspromotion)

English

Swedish

propedeutisk kurs

English

preparatory course

Swedish

proprefekt
ställföreträdande prefekt

English

deputy head of department
assistant head of department

Swedish

provdel (se tentamensdel)

English

Swedish

provdisputation (se slutseminarium)

English

Swedish

prövning av examenstillstånd (se examenstillståndsprövning)

English

Swedish

provtillfälle (se tentamenstillfälle)

English

Swedish

qualified first-choice applicants per admitted student (se söktryck)

English

Swedish

reading list (se kurslitteratur)

English

Swedish

recognition of prior learning (se validering av reell kompetens)

English

Swedish

referensram för examina

English

qualifications framework

Swedish

reglerat yrke

English

regulated profession

Swedish

rektor

English

vice-chancellor
President (american)

Swedish

rektorsråd

English

adviser to the vice-chancellor
adviser to the president (american)

Swedish

rest

English

not completed course component

Swedish

resttentamen (se rest)

English

Swedish

retake (se omtentamen)

English

Swedish

retention (se kvarvaro)

English

Swedish

rörlighet
mobilitet

English

mobility

Swedish

säljande högskola (se verkställande högskola)

English

Swedish

SAMO (se studerandeskyddsombud)

English

Swedish

samordnad antagning

English

pooled admissions system

Swedish

samverkan med det omgivande samhället (se samverkansuppgiften)

English

Swedish

samverkansuppgiften
tredje uppgiften

English

third stream activities

Swedish

särskilda behörighetskrav
särskilda förkunskapskrav

English

specific entry requirements
specific admission requirements

Swedish

särskilda förkunskapskrav (se särskilda behörighetskrav)

English

Swedish

särskilt meriterad lärare (se excellent lärare)

English

Swedish

särskilt meriterad lärare (se meriterad lärare)

English

Swedish

särskilt pedagogiskt stöd
student access services

English

special educational support

Swedish

sätta betyg (se betygsätta)

English

Swedish

sektoriell forskning (se sektorsforskning)

English

Swedish

sektorsforskning
sektoriell forskning

English

sector-specific research
sectoral research

Swedish

sen anmälan (se efteranmälan)

English

Swedish

senior (se senior professor)

English

Swedish

senior professor

English

post retirement professor

Swedish

SHAMO (se huvudstuderandeskyddsombud)

English

Swedish

sista anmälningsdag
sista ansökningsdag

English

application deadline
closing date for applications

Swedish

sista ansökningsdag (se sista anmälningsdag)

English

Swedish

självbedömning (se självvärdering)

English

Swedish

självständigt arbete (se examensarbete)

English

Swedish

självstudiekurs (se läskurs)

English

Swedish

självvärdering
självbedömning

English

self-evaluation
self-evaluation report , SER

Swedish

sjukgymnastexamen (se fysioterapeutexamen)

English

Swedish

slutbetyg

English

final school grades

Swedish

slutgenomgång (se slutseminarium)

English

Swedish

slutseminarium
slutgenomgång

English

final review

Swedish

söktryck

English

applicants per place
acceptance ratio , acceptance rate

Swedish

sommarkurs

English

summer course

Swedish

sommartermin (se sommarkurs)

English

Swedish

spikning

English

notification of the date of the defence of a doctoral thesis

Swedish

språklaboratorium
inlärningsstudio

English

language laboratory

Swedish

språkteknologi
språkvetenskaplig databehandling

English

language technology
computational linguistics

Swedish

språkvetenskaplig databehandling (se språkteknologi)

English

Swedish

SSO (se studerandeskyddsombud)

English

Swedish

ställföreträdande prefekt (se proprefekt )

English

Swedish

student

English

student

Swedish

student access services (se särskilt pedagogiskt stöd)

English

Swedish

student teaching /US/ (se praktik)

English

Swedish

student teaching /US/ (se verksamhetsförlagd utbildning)

English

Swedish

studentkår
kår

English

students’ union
student union (american)

Swedish

studentnation
nation

English

student social club

Swedish

studentpeng (se per capita-ersättning)

English

Swedish

studerande (se student)

English

Swedish

studerandearbetsmiljöombud (se studerandeskyddsombud)

English

Swedish

studerandeskyddsombud
studerandearbetsmiljöombud

English

student safety representative

Swedish

studerandeskyddsrepresentant (se studerandeskyddsombud)

English

Swedish

studie

English

academic study
study

Swedish

studie- och karriärvägledare (se studievägledare)

English

Swedish

studie- och karriärvägledning

English

study and career guidance
study and careers guidance , educational and vocational guidance

Swedish

studie- och yrkesvägledare

English

guidance counsellor
career guidance counsellor

Swedish

studie- och yrkesvägledning (se studie- och karriärvägledning)

English

Swedish

studieavgift

English

tuition fee
tuition (american)

Swedish

studiedokumentationssystem (se studieregister)

English

Swedish

studieplan (se kursplan)

English

Swedish

studieplan (se utbildningsplan)

English

Swedish

studieregister

English

student registry

Swedish

studies (se vetenskap)

English

Swedish

studietakt
kurstakt

English

rate of study
pace of study

Swedish

studievägledare

English

study counsellor
study adviser , career guidance counsellor

Swedish

summer session (se sommarkurs)

English

Swedish

svenska 2 (se svenska som andraspråk)

English

Swedish

svenska som andraspråk
svenska 2 , svenska två

English

Swedish as second language
Swedish as an additional language

Swedish

svenska två (se svenska som andraspråk)

English

Swedish

symposium
vetenskaplig konferens

English

conference
symposium

Swedish

SYV (se studie- och yrkesvägledare)

English

Swedish

Tandläkarutbildningsanslag (se TUA-ersättning)

English

Swedish

teaching placement (se praktik)

English

Swedish

teaching placement (se verksamhetsförlagd utbildning)

English

Swedish

teaching practice (se praktik)

English

Swedish

teaching practice (se verksamhetsförlagd utbildning)

English

Swedish

temaforskning
tematisk forskning

English

thematic research
theme-based research

Swedish

tematisk forskning (se temaforskning)

English

Swedish

tematisk studie (se tematisk utvärdering)

English

Swedish

tematisk utvärdering

English

thematic evaluation

Swedish

tenta (se tentamen)

English

Swedish

tentamen
tenta

English

examination
exam

Swedish

tentamen på annan ort

English

moderated off-campus examination
invigilated off-campus examination , proctored off-campus examination (american)

Swedish

tentamensdel
provdel

English

section of an examination
examination component

Swedish

tentamenstillfälle

English

examination session

Swedish

terminsavgift (se studieavgift)

English

Swedish

Test (se adjungera)

English

Swedish

tf (se tillförordnad)

English

Swedish

tillförordnad
tf

English

acting

Swedish

tillkännagivande av disputation (se spikning)

English

Swedish

tillstånd att utfärda examen (se examenstillstånd)

English

Swedish

timanställd lärare (se timlärare)

English

Swedish

timlärare

English

part-time fixed-term teacher
part-time fixed-term lecturer

Swedish

tjänst (se anställning)

English

Swedish

tjänsteförslagsnämnd
anställningsnämnd

English

academic appointments board

Swedish

traineeprogram (se traineeutbildning)

English

Swedish

traineeship (se praktik)

English

Swedish

traineeutbildning

English

trainee programme

Swedish

tredje uppgiften (se samverkansuppgiften)

English

Swedish

tribologi
ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning

English

tribology
interacting surfaces including friction, lubrication and wear

Swedish

TUA (se TUA-ersättning)

English

Swedish

TUA-ersättning
Tandläkarutbildningsanslag , TUA

English

funding for dental training and research

Swedish

tvärvetenskaplig
ämnesövergripande

English

interdisciplinary
transdisciplinary

Swedish

UHR (se Universitets- och högskolerådet )

English

Swedish

UKÄ (se Universitetskanslersämbetet)

English

Swedish

undantag från behörighetskrav
dispens från behörighetskrav

English

exemption from entry requirements

Swedish

undervisningstimme
lektionstimme

English

teaching hour

Swedish

Universitets- och högskolerådet
UHR

English

Swedish Council for Higher Education

Swedish

universitetsadjunkt (se adjunkt)

English

Swedish

universitetsdirektör
högskoledirektör

English

university director
head of university administration , executive vice president (american)

Swedish

Universitetskanslersämbetet
UKÄ

English

Swedish Higher Education Authority

Swedish

universitetskurs (se kurs)

English

Swedish

universitetslärare
högskolelärare , lärare

English

university lecturer
university teacher , lecturer , teacher

Swedish

universitetslektor (se lektor)

English

Swedish

universitetsnivå
högskolenivå

English

university level

Swedish

universitetsområde (se campus)

English

Swedish

universitetsrektor (se rektor)

English

Swedish

universitetsstudier (se högskoleutbildning)

English

Swedish

uppsamling (se uppsamlingstentamen)

English

Swedish

uppsamlingstentamen

English

catch-up examination

Swedish

uppsamlingstillfälle (se uppsamlingstentamen)

English

Swedish

uppsamlingsvecka (se uppsamlingstentamen)

English

Swedish

uppsats

English

academic paper

Swedish

urval

English

selection

Swedish

urvalsgrund
urvalskriterium

English

selection criterion

Swedish

urvalskriterium (se urvalsgrund)

English

Swedish

utbildning på avancerad nivå (se högskoleutbildning på avancerad nivå)

English

Swedish

utbildning på forskarnivå (se högskoleutbildning på forskarnivå)

English

Swedish

utbildningsplan

English

programme syllabus
study program (american)

Swedish

utbildningsplats (se helårsprestation)

English

Swedish

utbildningsplats (se helårsstudent)

English

Swedish

utbildningsplattform (se lärplattform)

English

Swedish

utbildningsprogram
program

English

degree programme

Swedish

utbildningsutvärdering

English

programme evaluation

Swedish

utbildningsvetenskaplig kärna
UVK

English

core education subjects
general education studies

Swedish

utländsk student (se inresande student)

English

Swedish

utresande student (se internationell student)

English

Swedish

UVK (se utbildningsvetenskaplig kärna)

English

Swedish

väl godkänd
VG

English

pass with credit
pass with honors (american)

Swedish

valbar kurs
elective

English

elective course

Swedish

validering av reell kompetens

English

validation of prior learning

Swedish

varning (se disciplinär åtgärd)

English

Swedish

verksamhetsförlagd utbildning
VFU

English

placement
practicum , internship

Swedish

verkställande högskola
säljande högskola

English

providing higher education institution

Swedish

vetenskap

English

science

Swedish

vetenskaplig forskning (se forskning)

English

Swedish

vetenskaplig konferens (se symposium)

English

Swedish

vetenskaplig ledare (se forskningsledare)

English

Swedish

vetenskaplig ledare (se forskningsledare)

English

Swedish

vetenskaplig oredlighet
forskningsfusk

English

research misconduct

Swedish

vetenskaplig undersökning (se studie)

English

Swedish

vetenskaplig uppsats (se uppsats)

English

Swedish

vetenskapligt sällskap (se vetenskapligt samfund)

English

Swedish

vetenskapligt samfund
vetenskapligt sällskap

English

learned society

Swedish

vetenskapskvinna (se forskare)

English

Swedish

vetenskapsman (se forskare)

English

Swedish

VFU (se verksamhetsförlagd utbildning)

English

Swedish

VG (se väl godkänd)

English

Swedish

vice dekan

English

vice dean
deputy dean , associate dean , assistant dean

Swedish

vice rektor (se vicerektor)

English

Swedish

vicedekan (se vice dekan)

English

Swedish

vicerektor

English

deputy vice-chancellor
vice president (american)

Swedish

villkorligt antagen (se antagen med villkor)

English

Swedish

webbaserad distansutbildning
nätbaserad distansutbildning

English

web-based distance learning
online distance learning

Swedish

webbkurs
nätkurs

English

web-based course
online course

Swedish

webbtentamen (se digital tentamen)

English

Swedish

webbutbildning (se webbaserad distansutbildning)

English

Swedish

YH-poäng
yrkeshögskolepoäng

English

HVE credit

Swedish

yrkeshögskola (se yrkeshögskoleutbildning)

English

Swedish

yrkeshögskolepoäng (se YH-poäng)

English

Swedish

yrkeshögskoleutbildning

English

higher vocational education programme
HVE programme

Swedish

yrkeslivsanknytning (se arbetslivsanknytning)

English

Swedish

yrkeslivserfarenhet (se arbetslivserfarenhet)

English

Swedish

yrkeslivsorienterad (se arbetslivsorienterad)

English

Swedish

yrkeslivsrepresentant (se arbetslivsrepresentant)

English

Swedish

yrkesteknisk högskoleutbildning
yrkesteknisk utbildning , YTH

English

first-cycle applied technology programme

Swedish

yrkesteknisk utbildning (se yrkesteknisk högskoleutbildning)

English

Swedish

YTH (se yrkesteknisk högskoleutbildning)

English

Swedish

ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning (se tribologi)

English

Back to top