Opetus, vaihto ja kehitys – kaikile jokka haluavat jatkaa

Yliopisto- ja korkeakouluneuvosto on virasto jolla on opetusalala laaja tehtävä. Met olema Stockholmissa ja Visbyssä.

Osa meän tehtävistä sisältää:

 • Ette koortineerata valinan yliopisthoin ja korkeakouhluin.
 • Ette tarjota maholisuuksia kansanvälisheen vaihtoon, kompetensin kehityksheen ja ulkomaan praktiikhaan.
 • Ette antaa tukea ja tietoja kaikile jokka haluavat jatkaa yliopisthoon ja korkeakouhluun.
 • Ette yliopistoitten ja korkeakouluitten tehtävissä hoitaa ja kehittää IT-systeemiä.
 • Ette arvostella ulkomaitten koulutuksia sillä tavala ette henkilöt joila on eksaami ulkomailta saattavat hakea töitä eli korkeampaa koulutusta Ruottissa.
 • Ette pittää suuntana laajentaa rekryteerinkiä korkeakouhluin ja vaikuttaa vasthaan syrjintää korkeakouluissa.
 • Ette olla vastuussa korkeakoulukokheesta.

Valinta korkeakouluopetuksheen

Met hoijama suuriiman osan valinan Ruottin korkeakouluopetukshiin. Ilmoituksen sie tehet helpola meän veppipaikoila Antagning.se ja Universityadmission.se. Men annama kans informasjuunia ja tukea sulle joka haet koulutuksia.

Met otama kans esile määräyksiä korkeaman koulutuksen pääshyyn.

Ottaa framile statistiikkaa ja analyysiä valinoissa on muu tehtävä mikä meilä on.

Korkeakoulukoe

Met hoijama korkeakoulukokheen jota 150 000 henkilöä tekkee vuosittain. Met olema kans vastuussa kokheesta ulkomaila, jonka sie saatat tehhä muutamissa maissa, olletikki Euruupassa. Met käsittelemä ilmotukset kokheesheen ja päätämä tuloksista.

Tietoja korkeamasta koulutuksesta

Yks muu tärkeä tehtävä on meilä ette informeerata ja inspireerata korkeakouluopetuksheen ette sie joka haluat hakea korkeakouhluun piät saattaa tehhä mietitetyn valinan. Veppipaikassa Studera.nu on meän paras kanaali sulle joka olet tuleva opiskelija. Met olema kans yhteistyössä opinto- ja ammattiohjaajitten kans, jokka saattavat löytäää sovitettua tietoja tästä Uhr.se.

Lissäintyvä moninaisuus, samat oikeuet ja laajenettu korkeakoulun rekryteerinki

Tueta korkeakouluja heän työssä lisätä moninaisuutta ja ettei kethään syrjitä, on yks muu meän tehtävistä. Tämän met tehemä ensi käessä seuraamalla ylös ja analyysilä, mutta kans järjestelemällä konferensia ja koulutuksia.

Ulkomaitten koulutuksitten arvostelu

Met arvostelema sinun jymnaasie, jälkijymnaasie ja akadeemisia koulutuksia ja vertaama ruottalaishiin eksaamhiin. Sillä tavala helpotama sinua joka tulet muusta maasta hakheen työtä ja opiskelheen Ruottissa. Meän arvostelut perustuvat kansanvälishiin sopimukshiin.

Jos haluat saa sinun ulkomaan eksaamin arvosteltuks sie käytät meän veppipaikkaa, joka on engelskaks ja kans ruottiks.

Met informeeraama kans ulkomaan koulutuksesta Ruottissa ja ruottalaisesta kansanvälisestä koulutuksesta.

Lue lissää ulkomaan koulutuksen arvostelusta meän veppipaikalta, engelskaks ja ruottiks.

Kansanvälinen yhteistyö ja vaihto

Met työskentelemä ette nostaa kvaliteeta ruottalaisessa opetuksessa antamalla eelytyksiä osalistua kansanvälishiin vaihtoihin ja yhteistöihin. Meän ohjelmitten kautta saattavat esimerkiks koulut, yliopistot ja korkeakoulut, ammattiopetukset ja raahvaankoulutus saa biitraakia yhteistyöprujekthiin muitten maitten kans. Opettajat, opiskelijat ja oppilhaat on esimerkkiä porukoista jokka saattavat osalistua vaihtoihin.

Met annama kans maholisuuen valtionpalkathuin vaihtovirkhoin ja valmistelema ette olla töissä ja saa praktiikkaa EU:n laitoksissa.

Met informeeraama kans eelytyksistä ette olla töissä EU:ssä rekleeratuissa ammatissa.

Lue lissää maholisuuksista kansanvälisheen vaihthoin meän veppipaikala Samarbete och utbyte.

Sulle joka olet opiskelija eli tuleva opiskelija on tietoja maholisuuksista opinthoin ja praktiikhiin ulkomaila sivula Studera.nu.

Systeemihallinta ja systeemituki

Me hallittema, kehitämä ja olema vastuussa monen suuren administratiivisen IT-systeemin toimesta, joita käytethään koko opetussektorila. Suuriin on kansalinen valintasysteemi (NyA) joka vuosittain käsittelee yli 800 000 ilmotuksia korkeamphaan koulutuksheen.

Tavoteryhmiä ja sidosryhmiä

 • Meän sidos- ja tavoteryhmistä saattaa mainita:
 • Ruottalaisia yliopistoja ja korkeakouluja
 • Henkilöt jokka hakevat tietoja Ruottin korkeamasta koulutuksesta eli haluavat hakea korkeakouluopetuksheen Ruottissa.
 • Henkilöt joila on ulkomaan koulutus jonka he haluavat saa arvostetuks Ruottissa.
 • Henkilöt jokka on kiinostunheet olla töissä EU:n laitoksissa.
 • Henkilöt jokka haluavat kirjottaa korkeakoulukokheen.
 • Opinto- ja ammattiohjaajia kouluissa ja korkeakouluissa.
 • Koulutusviranomhaiset ja muut virastot ketä se koskee Ruottissa ja ulkomaila (esimerkiks EU:ssa).
 • Esikoulut, koulut, korkeakoulut ja yliopistot, ammatti- ja raahvaankoulutus, yritykset, orkanisasjuunit ja muut aktöörit opetuksen alala jokka haluavat osalistua kansanvälisessä yhteistyössä ja monenlaista vaihtoa.

Tehtävänantaja

Met olema virasto hallituksen alla, mikä merkittee ette se on hallitus joka on meän tärkein tehtävänantaja. Hallitustehtävät on meän virastonohjeissa, joka vuotisessa ohjesääntöpreivissä sekä muissa hallituspäätöksissä. Met suoritama kans tehtäviä Ruottin yliopistoile ja korkeakouluile sekä EU-komisjuunile, Sida:le ja Pohjoismaisele ministeriraatile.

Kontaktitietoja

Telefooni

Telefooni: +46 (0)10-470 03 00

Väkselin aukiaijat
Maanantai–tuorestai kello 8:30–16:30, perjantai kello 8:30–16:00.
Väkseli on kiini lynsjinaikana kello 12:00–13:00.

Faksi: +46 (0)10-470 03 01

E-posti

E-posti Yliopisto- ja korkeakouluneuvoston työntekijöile: etunimi.sukunimi(at)uhr.se

E-posti virasthoon: registrator(at)uhr.se

Osote

Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm
Vierailuosote: Wallingatan 2, Stockholm

Meän kontturi Visbyssä:
Universitets- och högskolerådet
Box 1413
621 25 Visby
Vierailuosote: Artillerigatan 33 A, Visby

Räkinkiosote

Universitets- och högskolerådet
Ref.id: XXXX*
FE 92
838 73 FRÖSÖN

* Referensinumero ajankohtaisheen UHR:in kontaktihenkilhöön.

Orkanisasjuuninumero: 202100-6487

Senast uppdaterad: 21 maj 2024