Koulutus-, vaihto- ja kehittymismahdollisuuksia – kaikille eteenpäin haluaville

Yliopisto- ja korkeakouluneuvosto (UHR) on viranomainen, jolla on laaja tehtäväkenttä koulutusalalla. Toimimme Tukholmassa ja Visbyssä.

Tehtäviämme ovat muun muassa seuraavat:

 • yliopistoihin ja korkeakouluihin valinnan koordinointi
 • mahdollisuuksien tarjoaminen kansainväliseen vaihtoon, osaamisen kehittämiseen ja harjoitteluun ulkomailla
 • tuen ja tiedon antaminen yliopisto- ja korkeakouluopinnoista kiinnostuneille
 • IT-järjestelmien hallinnointi ja kehittäminen yliopistojen ja korkeakoulujen toimeksiannosta.
 • ulkomaisten koulutusten arviointi, jotta ulkomaisen tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua työhön tai korkeakoulutukseen Ruotsissa
 • laaja-alaisen osallisuuden edistäminen ja syrjinnän torjunta korkeakouluissa
 • vastuu korkeakoulukokeesta.

Valinta korkeakoulutukseen

UHR vastaa opiskelijavalinnasta useimpiin korkeakoulutuksiin Ruotsissa. Ilmoittautuminen tapahtuu verkkosivustoillamme Antagning.se ja Universityadmissions.se. Annamme myös tietoa ja tukea koulutukseen hakeville.

Laadimme korkeakoulutukseen pääsyä koskevia määräyksiä.

Teemme myös opiskelijavalintaa koskevia tilastoja ja analyyseja.

Korkeakoulukoe

UHR vastaa korkeakoulukokeesta, jonka suorittaa vuosittain 150 000 henkilöä. Vastaamme myös kokeen järjestämisestä ulkomailla. Kokeen voi suorittaa useissa maissa, lähinnä Euroopassa. Hoidamme ilmoittautumiset kokeeseen ja päätämme tuloksista.

Korkeakoulutuksesta tiedottaminen

Yksi tärkeä tehtävämme on korkeakoulutuksesta tiedottaminen ja siihen innostaminen niin, että korkeakouluopinnoista kiinnostuneet voivat harkita valintaansa huolellisesti. Verkkosivusto Studera.nu on ensisijainen tiedotuskanavamme tuleville opiskelijoille.

Teemme myös yhteistyötä opinto- ja ammatinvalinnanohjaajien kanssa, joille suunnattua tietoa on Uhr.se-sivustolla.

Monimuotoisuuden lisääminen, yhtäläiset oikeudet ja laaja-alainen osallisuus korkeakouluissa

UHR:n tehtäviin kuuluu myös korkeakoulujen tukeminen monimuotoisuuden lisäämiseen ja syrjinnän torjuntaan liittyvässä työssä. Tuemme tätä työtä pääosin seurannan ja analyysien avulla, mutta myös järjestämällä konferensseja ja koulutusta.

Ulkomaisten koulutusten arviointi

Helpotamme muista maista tulevien hakeutumista työhön ja opintoihin Ruotsissa arvioimalla hakijoiden suorittamaa lukiotason, lukion jälkeisen tason ja akateemista koulutusta ja vertaamalla sitä ruotsalaisiin tutkintoihin. Arviointimme perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin.

Ulkomaisen tutkinnon arviointia voi hakea verkkopalvelumme kautta, joka on saatavilla englanniksi ja ruotsiksi.

Tiedotamme myös ulkomaisesta koulutuksesta Ruotsissa ja ruotsalaisesta koulutuksesta ulkomailla.

Lisätietoa ulkomaisten koulutusten arvioinnista on verkkosivustollamme englanniksi ja ruotsiksi.

Kansainvälinen yhteistyö ja vaihto

UHR pyrkii parantamaan ruotsalaisen koulutuksen laatua luomalla edellytyksiä kansainväliseen vaihtoon ja yhteistyöhön. Esimerkiksi koulut, yliopistot ja korkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset ja aikuisoppilaitokset voivat saada ohjelmiemme kautta avustusta yhteistyöhankkeisiin muiden maiden kanssa. Vaihtoon voivat osallistua esimerkiksi opettajat, opiskelijat ja oppilaat.

Tarjoamme myös valtionhallinnon työntekijöille mahdollisuuden osallistua virkamiesvaihtoon ja autamme valmistautumaan työhön tai harjoitteluun EU:n toimielimissä.

Lisäksi annamme tietoa säännellyissä ammateissa työskentelyn edellytyksistä EU:ssa.

Lisätietoa kansainvälisistä vaihtomahdollisuuksista on verkkosivustollamme Samarbete och utbyte.

Sivusto Studera.nu tarjoaa nykyisille ja tuleville opiskelijoille tietoa opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksista ulkomailla.

Järjestelmien hallinnointi ja tuki

Hallinnoimme ja kehitämme useita koko koulutusalalla käytettäviä suuria hallinnollisia IT-järjestelmiä ja vastaamme niiden toiminnasta. Suurin niistä on kansallinen opiskelijavalintajärjestelmä (NyA), jossa käsitellään vuosittain yli 800 000 ilmoittautumista korkeakoulutukseen.

Kohde- ja sidosryhmät

UHR:n kohde- ja sidosryhmiä ovat muun muassa

 • ruotsalaiset yliopistot ja korkeakoulut
 • henkilöt, jotka hakevat tietoa ruotsalaisesta korkeakoulutuksesta tai haluavat hakea korkeakoulutukseen Ruotsissa
 • henkilöt, jotka hakevat suorittamansa ulkomaisen koulutuksen arviointia Ruotsissa
 • henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään EU:n toimielimissä
 • henkilöt, jotka haluavat suorittaa korkeakoulukokeen
 • koulujen ja korkeakoulujen opinto- ja ammatinvalinnanohjaajat
 • koulutusviranomaiset ja muut asianomaiset viranomaiset Ruotsissa ja ulkomailla (esimerkiksi EU:ssa)
 • esikoulut, koulut, yliopistot ja korkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset, aikuisoppilaitokset, yritykset, organisaatiot ja muut koulutusalan toimijat, jotka haluavat osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ja erityyppiseen vaihtoon.

Toimeksiantajat

UHR on hallituksen alainen viranomainen, minkä vuoksi hallitus on pääasiallinen toimeksiantajamme. Hallituksen toimeksiannot on kirjattu UHR:n viranomaisohjesääntöön, vuosittaiseen määrärahakirjeeseen sekä muihin hallituksen päätöksiin.

Suoritamme myös Ruotsin yliopistojen ja korkeakoulujen sekä Euroopan komission, kehitysyhteistyöstä vastaavan viranomaisen Sidan ja Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiantoja.

Yhteystiedot

Puhelin

Puhelin: +46 (0)10 470 03 00

Vaihteen aukioloajat:
ma–to klo 8.30–16.30, pe klo 8.30–16.00
Vaihde on suljettu lounasaikaan klo 12.00–13.00.

Faksi: +46 (0)10 470 03 01

Sähköposti

Sähköposti UHR:n työntekijöille: etunimi.sukunimi@uhr.se

Sähköposti viranomaiselle: registrator@uhr.se

Osoite

Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm

Käyntiosoite: Wallingatan 2, Tukholma

UHR:n Visbyn-toimisto:

Universitets- och högskolerådet
Box 1413
621 25 Visby

Käyntiosoite: Artillerigatan 33 A, Visby

Laskutusosoite

Universitets- och högskolerådet
Ref.id: XXXX*
FE 92
838 73 FRÖSÖN

* UHR:n yhteyshenkilön viitenumero

Y-tunnus: 202100-6487

Senast uppdaterad: 21 maj 2024