Oahpahus, lonuheapmi ja ovdáneapmi buohkaide geat háliidit viidáseappot

Universitehta ja allaskuvlaráđđi lea eiseváldi mas lea viiddes bargu oahpahussuorggis. Mii leat Stockholmmas ja Visbys.

Min bargguide gullo:

 • Buohtalastit universitehta ja allaskuvllaid sisaváldima
 • Fállat vejolašvuođaid riikkaidgaskasaš lonohallamii, gelbbolašvuođaovdáneapmái ja praktihkkii olgu riikkain
 • Addit doarjaga ja diehtojuohkima buohkaide geat háliidit lohkat viidáseappot universitehtas ja allaskuvllas.
 • Hálddašit ja ovddidit IT-systema universitehta ja allaskuvllaid bargogohččosa vuođul.
 • Árvvoštallat olgoriikkalaš oahpahusaid nu ahte olbmot geain lea olgoriikkalaš dutkkus sáhttet ohcat barggu dehe alit oahpu Ruoŧas.
 • Bargat viiddit allaskuvlii vervema ovdii ja eastin dihte vealaheami allaskuvllas.
 • Vástidit allaskuvlaiskosis.

Sisaváldin allaskuvlaoahpahussii

Mii fuolahit eanas Ruoŧa allaskuvlaoahpahusaid sisaváldimiin. Almmuhusa don dagat eaŋkilit min webbabáikkiin Antagning.se och Universityadmissions.se. Mii juohkit maid dieđu ja doarjaga dutnje gii ozat oahpahusaide.

Mii váldit maid sadjosii rávvagiid alit oahpahussii beassamii.

Statistihka sadjosii váldin ja analysaid sisaváldimiin lea eará bargu mii mis lea.

*Allaskuvlaiskkus

Mii fuolahit allaskuvlaiskosis, man 150 000 olbmo dahket jahkásaččat. Mii vástidit maid iskosis olgoriikkaide , man don sáhtát dahkat muhtin riikkain, eanas Eurohpás. Mii gieđahallat iskosiidda almmuhemiid ja mearridit bohtosiin.

Diehtojuohkin alit oahpahusain

Diehtojuohkin ja movttiidahttin allaskuvlaoahpahussii, nu ahte don gii háliidat ohcat allaskuvlii galggat sáhttit dahkat árvvoštallon válljema, lea nubbi dehálaš bargu mii mis lea. Webbabáiki Studera.nu lea min vuosttas kanála dutnje boahttevaš studeantan. Mii ovttasbargat maid oahppo- ja ámmátbagadallin, gii galgá gávdnat heivehuvvon diehtojuohkima dáppe Uhr.ses.

Lassánan máŋggaláganvuohta, seamma rievttit ja viidon besten allaskuvlii

Allaskuvllaid doarjun barggus lasidit máŋggaláganvuođa ja ahte ii giige vealahuvvo, lea nubbi min bargguin. Dan mii dahkat eanas čuovvumiid ja analysaid bakte, muhto maid konfereanssaid ja oahpahusaid ordnemiin.

Olgoriikkalaš oahpahusaid árvvoštallan

Vai šattalii álkibun dutnje gii boađát eará riikkas barggu ohcamis ja studeremis Ruoŧas, mii árvvoštallat du gymnása, gymnása maŋit ja akademalaš oahpuid ja veardidit Ruoŧa dutkosiiguin. Min árvvoštallamat vuođđudit riikkaidgaskasaš soahpamušaide.

Vai oaččut iežat olgoriikkalaš dutkosa árvvoštallot don geavttát min webbabáikki, mii lea eŋgelasgillii ja ruoŧagillii.

Mii informeret maid  Ruoŧa olgoriikkalaš oahpahusain ja Ruoŧa oahpahusain riikkaidgaskasaččat.

Loga eanet olgoriikkalaš oahpahusa árvvoštallamis min webbabáikkis eŋgelasgillii dehe ruoŧagillii.

Riikkaid gaskasaš ovttasbargu ja lonuheapmi

Mii bargat Ruoŧa oahpahusa kvalitehta alidemiin addimiin eavttuid oassálastit riikkaid gaskasaš lonuheapmái ja ovttasbargui. Min prográmmaid bakte sáhttet skuvllaide,universitehtaide ja allaskuvllaide,ámmátoahpahusaide ja ráves olbmuid oahpahusaide oažžut veahkkeruđa ovttasbargui eará riikkaiguin. Oahpaheaddjit,studeanttat ja oahppit leat ovdamearkkat joavkkuin mat sáhttet oassálastit lonuhemiide.

Mii addit maid vejolašvuođa lonuhusbálvalussii stáhtabargiide ja válbmet bargguid ja praktihka  EO lágádusain.

Mii dieđihit maid eavttuin bargat heivehuvvon ámmáhiin EO:s. Loga eanet vejolašvuođain riikkaidgaskasaš lonohallamiidda min webbabáikkis Samarbete och utbyte. Dutnje gii leat studeanta dehe boahttevaš studeanta lea diehtu vejolašvuođain oahpuide ja praktihkkii olgoriikkain Studera.nu.

Systemahálddahus ja systemadoarjja

Mii hálddašit, ovddidit ja vástidit máŋgga stuora hálddatlaš IT-systemaid doaimmain, mat gevtojuvvo oppa oahpahussuorggis. Stuorimus lea našuvnnalaš sisaváldinsystema(NyA), mii juohke jagi gieđahallá 800 000 almmuhusa alit oahpahussii.

Ulbmiljoavkkut ja berošteaddjit

Min berošteddjiin ja ulbmiljoavkkuin sáhttá namuhit:

 • Olbmuid geat ohcet dieđu Ruoŧa universitehtain ja allaskuvllain
 • Olbmuid geat ohcet dieđu Ruoŧa alit oahpuin dehe háliidit ohcat allaskuvlaohppui Ruŧŧii.
 • Olbmuid geain lea olgoriikkalaš oahppu ja háliidit dan árvvoštallot Ruoŧas.
 • Olbmuid geain lea beroštupmi bargat EO lágádusain.
 • Olbmuid, geat háliidit dahkat allaskuvlaiskosa.
 • Skuvllaid ja allaskuvllaid oahppo- ja ámmátbagadalliin.
 • Oahpahuseiseválddiid ja eará gullevaš eiseválddiid Ruoŧas ja olgoriikkain (ovdamearkka dihte EO:s)
 • Ovdaskuvllaid, skuvllaid, allaskuvllaid ja universitehtaid, ámmát- ja rávvásiidoahpahusaid, fitnodagaid, organisašuvnnaid ja eará váikkuheddjiid oahpahussuorggis geat háliidit oassálastit riikkaidgaskasaš ovttasbargui ja sierralágan lonohallamiidda.

Bargogohčču

Mii leat ráđđehusa vuolás eiseváldi, mii mearkkaša ahte ráđđehus lea váldo bargogohčču. Ráđđehusbarggut leat min eiseváldebagadusas, jahkásaš ráđđehusreivves sihke eará ráđđehusmearrádusain. Mii dahkat bargguid maid Ruoŧa universitehtaide ja allaskuvllaide sihke EO kommišuvdnii, Sidai ja Davvi ministerráđđái.

Oktavuođadieđut

Telefovdna

Telefovdna: +46 (0)10-470 03 00

Guovddáš lea rabas
Mánnodaga–duorastaga dii 8:30–16:30, bearjadaga dii 8:30–16:00.
Guovddážis lea biebmoboddu dii 12:00–13:00.

Fáksa: +46 (0)10-470 03 01

E-mail

E-poasta Universitehta- ja allaskuvlaráđi bargiide: ovdanamma.goargu(at)uhr.se

E-poasta eiseváldái: registrator(at)uhr.se

Adreassa

Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm
Galledančujuhus: Wallingatan 2, Stockholm

Min kantuvra Visbys:
Universitets- och högskolerådet
Box 1413
621 25 Visby
Galledančujuhus: Artillerigatan 33 A, Visby

Fakturaadreassa

Universitets- och högskolerådet
Ref.id: XXXX*
FE 92
838 73 FRÖSÖN

* Refereansanummir áigeguovdilis oktavuođaolbmui UHR:s

Organisašuvdnanummir: 202100-6487

Senast uppdaterad: 21 maj 2024