Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A (126 words)

Swedish English
acceleratorfysik och instrumentering accelerator physics and instrumentation
ackrediterad utbildning accredited programme
ackrediterat universitet accredited university
ackreditering accreditation
adjungera co-opt
adjungerad adjunct
adjungerad lektor (se adjungerad)
adjungerad professor adjunct professor
adjunkt
universitetsadjunkt högskoleadjunkt
lecturer
admissions (se antagning)
admissions process (se antagning)
advisory committee to the president (se rektorsråd)
advisory committee to the vice-chancellor (se rektorsråd)
advisory to the president (se rektorsråd)
advisory to the vice-chancellor (se rektorsråd)
advokat advocate
agronomexamen Degree of Master of Science in Agriculture
agronomie doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Agricultural Science
agronomie licentiatexamen Degree of Licentiate in Agricultural Science
agronomie magisterexamen Degree of Master of Agricultural Science (60 credits)
agronomie masterexamen Degree of Master of Agricultural Science (120 credits)
akademi academia
academic community
akademiker university graduate /GB/
college graduate /US/ graduate
akademisk avhandling
avhandling
thesis
dissertation
akademisk examen higher education qualification
academic qualification university degree university diploma
akademisk högtid academic ceremony
akademisk kvart academic tradition that lectures begin 15 minutes after the time announced
aktivitetsgrad degree of activity
ALF-ersättning
Anslag för läkarutbildning och forskning ALF
funding for medical training and research
algebra och logik algebra and logic
allmän behörighet (se grundläggande behörighet)
allmän medicin general medicine
allmän studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå general syllabus for third-cycle programmes
allmänna skolväsendet public education
allmänt utbildningsområde
AUO
general education studies
allmänt utbildningsområde (se utbildningsvetenskaplig kärna)
alternativt urval alternative selection
alumn alumnus (m.)
alumna (f.)
alumnenkät alumni questionnaire
alumni survey
alumnundersökning alumni survey
alumnverksamhet alumni activities
amanuens teaching assistant
administrative assistant
analytisk kemi analytical chemistry
anestesi och intensivvård anesthesiology and intensive care
animalieproduktion animal husbandry
anknytning till annan högskola affiliation to another higher education institution
anmäla apply for
apply
anmälan
ansökan ansökning anmälning
application
anmälningsavgift
ansökningsavgift
application fee
anmälningsblankett
ansökningsblankett
application form
anmälningskod
ansökningskod
application code
annan undervisande och forskande personal other academic staff
anpassad studiegång adapted study route
adapted course of study
anslag direct government funding
anslagsfinansiering direct government funding
anställning employment
anställning som professor professorship
chair
anställningsbar employable
anställningsbarhet employability
anställningskategori employment category
anställningsordning appointments procedure
appointment system
anställningsvillkor terms of employment
anstånd med studier deferment of studies
antagen admitted
antagning admission
antagningsbesked admission decision
antagningsbestämmelser admission regulations
antagningsenhet admissions office
antagningsomgång admissions round
antagningsordning admission regulations
antagningsprocess (se antagning)
antagningsprov entrance examination
entrance test
antikvetenskap classical archaeology and ancient history
apotekare pharmacist
apotekarexamen Degree of Master of Science in Pharmacy
arbetslivsanknuten work-linked
arbetslivsanknytning
yrkeslivsanknytning
links with the world of work
arbetslivserfarenhet
yrkeslivserfarenhet ALE
professional experience
work experience
arbetslivsorienterad
yrkeslivsorienterad
work oriented
work related
arbetslivsrepresentant
yrkeslivsrepresentant
labour market representative
arbetslivsstudier work sciences
arbetsmarknad labour market /GB/
employment market
arbetsmedicin och miljömedicin occupational health and environmental health
arbetsprov portfolio
work samples
arbetsterapeut occupational therapist
arbetsterapeutexamen Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy
arbetsterapi occupational therapy
arbetstidsavtal working hours agreement
areell ekonomi agricultural economics
areell teknik agricultural technology
arkeologi archaeology
arkitektexamen Degree of Master of Architecture
arkitektur architecture
arkitekturteknik architectural engineering
aspirantutbildning (se kompletterande utbildning för akademiker med avslutad utländsk utbildning)
assistent med utbildningsbidrag research or teaching assistant with doctoral grant
associate professor /US/ (se biträdande lektor)
associate professor /US/ (se lektor)
astronomi, astrofysik och kosmologi astronomy, astrophysics and cosmology
atom- och molekylfysik och optik atom and molecular physics and optics
audionom audiologist
audionomexamen Degree of Bachelor of Science in Audiology
auktoriserad tolk authorised interpreter
auktoriserad translator authorised translator
AUO (se utbildningsvetenskaplig kärna)
avancerad nivå second cycle
avbryta interrupt
discontinue
avgångsbetyg (se slutbetyg)
avgiftsbefriad non-fee paying
exempted from fees
avgiftsfri undervisning free tuition
avgiftsintäkter fee revenues
avgiftsskyldig required to pay fees
avhopp (se kvarvaro)
avhoppare drop-out
avklarade högskolepoäng credits awarded
credits completed credits earned
avknoppningsföretag
inkubatorföretag
spin-off company
spin-out company incubator company
avlagd examen qualification awarded
degree awarded diploma awarded
avlägga examen graduate
avnämare stakeholder
potential employer
avskilja expel
avskiljande från utbildning expulsion from studies
avslå reject
avstängning suspension
avtal agreement
contract
avveckla utbildning discontinue a course or a study programme
avvisa dismiss
reject
Back to top