Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

E (81 words)

Swedish English
ECTS ECTS
European Credit Transfer and Accumulation System
ECTS-poäng ECTS credit
efteranmälan
efteransökan sen anmälan
late application
efterantagning
kompletterande antagning
acceptance of late applicants
eftergymnasial post-secondary
eftergymnasial utbildning post-secondary education
eftergymnasial yrkesutbildning post-secondary non-tertiary vocational education and training
egen finansiering self funding
egenfinansierad doktorand self-funded doctoral student
ekologi ecology
ekonomi economics
ekonomi och näringsliv economics and business
ekonomie doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Business and Economics
ekonomie högskoleexamen Higher Education Diploma in Business and Economics
ekonomie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Business and Economics
ekonomie licentiatexamen Degree of Licentiate of Science in Business and Economics
ekonomie magisterexamen Degree of Master of Science in Business and Economics (60 credits)
ekonomie masterexamen Degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits)
ekonomisk geografi economic geography
ekonomisk historia economic history
ekvivalering (se erkännande)
e-lärande (se webbaserad distansutbildning)
elektronik electronics
elektronisk spikning electronic publication of the date of the defence of a doctoral thesis
elektroteknik electrical engineering
elektroteknik och elektronik electrical engineering, electronic engineering, information engineering
elinstallatör electrical contractor
empiri
empirisk metod empirical method
empirisk undersökning empirical study
empiriska data empirical data
empirical material
endokrinologi och diabetes endocrinology and diabetes
energisystem energy systems
energiteknik energy engineering
enskild utbildningsanordnare independent higher education provider
enstaka kurs (se fristående kurs)
erkännande recognition of qualification
estetiska ämnen aesthetic subjects
etappavgång intermediate exit point
e-tentamen (se digital tentamen)
etik ethics
etikprövning ethical review
etikprövningsnämnd Ethical Review Board
etnologi ethnology
etologi behavioural sciences biology
EU:s utbytesprogram EU exchange programme
EU-förordning EU regulation
Europeiska yrkeskortet EPC European Professional Card
EPC
evolutionsbiologi evolutionary biology
examen qualification
diploma degree
examen (se examination)
examen på avancerad nivå second-cycle qualification
examen på forskarnivå third-cycle qualification
examen på grundnivå first-cycle qualification
examensansökan application for a certificate
examensarbete
självständigt arbete
degree project
independent project
examensbenämning title of qualification
title of degree title of diploma
examensbeskrivning qualification descriptor
examensbevis degree certificate
diploma
examensfrekvens graduation rate
examenskrav qualification requirements
degree requirements diploma requirements
examensmål qualitative target
examensordning System of Qualifications
examensrätt (se examenstillstånd)
examensstruktur (se referensram för examina)
examenstillstånd degree-awarding powers
entitlement to award a qualification
examenstillståndsprövning
prövning av examenstillstånd
appraisal of degree-awarding powers
examensutställning graduation exhibition
examination summative assessment
examinationsform mode of assessment
examination format
examinationsrätt (se examenstillstånd)
examinationstillfälle (se tentamenstillfälle)
examinator examiner
examinera assess
examinerad
högskoleexaminerad
graduate
college graduate /US/
excellent lärare distinguished university teacher
excellent teaching practitioner
excellent lärare (se meriterad lärare)
exjobb (se examensarbete)
extern forskningsfinansiär source of external research funding
externa medel external funding
externfinansiering external funding
Back to top