Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

F (154 words)

Swedish English
fabrikation fabricated data
fackhögskola specialised higher education institution
fackspråk language for special purposes
LSP
fakultet faculty
school
fakultetsanslag direct government funding for research and third-cycle programmes
fakultetskansli faculty office
fakultetsnämnd faculty board
fakultetsopponent (se opponent)
fakultetsövergripande interfaculty
fallstudie case study
fältstudier field studies
färdighet proficiency
skills
färdighet och förmåga competence and skills
farkostteknik vehicle engineering
farmaceutisk synteskemi pharmaceutical chemistry
farmaceutiska vetenskaper pharmaceutical sciences
farmaci pharmaceutics
farmacie doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Science
farmacie högskoleexamen Higher Education Diploma in Pharmaceutical Science
farmacie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Pharmaceutical Science
farmacie licentiatexamen Degree of Licentiate of Pharmaceutical Science
farmacie magisterexamen Degree of Master of Science in Pharmaceutical Science (60 credits)
farmacie masterexamen Degree of Master of Science in Pharmaceutical Science (120 credits)
farmakologi pharmacology
farmakologi och toxikologi pharmacology and toxicology
fasta forskningsresurser fixed direct government funding for research
fastighetsmäklare estate agent
fil. dr (se filosofie doktorsexamen)
fil.dr (se filosofie doktorsexamen)
filmvetenskap studies on film
filosofi philosophy
filosofie doktor (se filosofie doktorsexamen)
filosofie doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy
filosofie högskoleexamen Higher Education Diploma of Arts
Higher Education Diploma of Science
filosofie kandidatexamen Degree of Bachelor of Arts
Degree of Bachelor of Science Degree of Bachelor of Social Science
filosofie licentiatexamen Degree of Licentiate of Arts
Degree of Licentiate of Science Degree of Licentiate of Social Science
filosofie magisterexamen Degree of Master of Arts (60 credits)
Degree of Master of Science (60 credits)
filosofie masterexamen Degree of Master of Arts (120 credits)
Degree of Master of Science (120 credits)
filosofisk fakultet faculty of humanities
faculty of arts
finansieringsplan för studiefinansiering inom högskoleutbildning på forskarnivå funding plan for third-cycle programmes
fisk- och akvakulturforskning fish and aquacultural science
fjärranalysteknik remote sensing
flexibel utbildning flexible learning
flyglärarexamen Diploma of Education in Aviation
folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi public health, global health, social medicine and epidemiology
folkhögskola folk high school
independent adult education college
folkhögskollärare folk high school teacher
folkhögskollärarexamen Higher Education Certificate in Folk High School Education
for credit (se poänggivande)
fördjupad specialised
advanced in-depth
fördjupning inom huvudområdet
progression inom huvudområdet
specialised study in the main field
fördjupningsarbete advanced study project
fördjupningskurs (se kurs)
föregående utbildning prior education
föreläsare lecturer
föreläsning lecture
föreläsningssal lecture hall
föreskrift regulation
directive
föreståndare director
supervisor
företagsdoktorand
industridoktorand
externally employed doctoral student
företagsekonomi business administration
företagsinkubator
inkubator
business incubator
incubator
författningsbestämmelser legislative regulations
legislative provisions
förkunskaper prior knowledge
formativ utvärdering
fortlöpande utvärdering
formative evaluation
formell behörighet formal entry requirements
formell utbildning formal education
förnyelsebar bioenergi renewable bioenergy research
förordnande appointment
forskaranställning research appointment
research post
forskarassistent postdoctoral research fellow
research associate
forskare researcher
forskarexamen (se examen på forskarnivå)
forskarflykt brain drain
forskargrupp
forskarlag
research team
forskarhandledare doctoral supervisor
research supervisor
forskarkarriär research career
forskarkollegium research faculty
forskarnivå third cycle
forskarskola graduate school
forskarstudier (se högskoleutbildning på forskarnivå)
forskartjänst (se forskaranställning)
forskarutbildningsämne third-cycle subject area
forskarutbildningskurs
doktorandkurs
third-cycle course
doctoral course
forskarutbildningsnämnd research programmes board
third-cycle programmes board doctoral programmes board
forskarutbyte researcher exchange
forskning
vetenskaplig forskning
research
forskning och utveckling
FoU
research and development
R&D
forsknings- och utvecklingsföretag research and development company
forskningsämne research subject
forskningsämnesgrupp field of application
forskningsämnesområde field of research and development
forskningsanknytning research basis
forskningsanslag direct government funding for research
forskningsassistent research assistant
forskningsbidrag research grant
forskningscentrum
forskningscenter
research centre
forskningserfarenhet research experience
forskningsetik research ethics
forskningsfinansiär research funding body
forskningsfinansierande myndighet research funding agency
forskningsfinansiering research funding
forskningsinformation dissemination of research results
forskningsinstitut research institute
forskningsledare
vetenskaplig ledare
head of research
research director research group leader
forskningsmedel research funding
forskningsmetodik research methodology
forskningsnämnd research board
forskningsområde research domain
forskningsorgan research body
forskningsöversikt research overview
forskningspark science park
research park
forskningspolitik research policy
forskningsproblem research issue
forskningsprogram research programme
forskningsprojekt research project
forskningsråd government research funding body
research council /GB/
forskningsresultat research results
research findings
forskningssekreterare research officer
forskningsskicklighet research skills
research expertise
forskningsstiftelse research foundation
forskningsstipendium
forskarstipendium
research scholarship
research grant
forskningsuppdrag research assignment
förskollärarexamen Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education
förstagångsregistrering first registration
förstahandssökande first choice applicant
förstudie pilot study
fortbildad further qualified
with further qualifications
fortbildning continuing professional development
CPD
fortbildningskurs continuing professional development course
CPD course
förtroendearbetstid non-regulated working hours
unmeasured time
fortsättningskurs (se kurs)
fortsättningsregistrering continued registration
förtur priority
förvaltning administration
förvaltningschef chief administrative officer
registrar /GB/
förvaltningschef (se universitetsdirektör )
förvaltningskostnad cost of administration
administrative cost
fotonik photonics
framläggning av avhandling thesis submission
framstående utbildningsmiljö Centre of Excellence in Higher Education
freemover-student
freemoverstudent
non-exchange student
free mover
fribelopp earned income allowance
fristående kurs freestanding course
full kostnadstäckning fully financed
fully funded
fullgjord utbildning
fullföljd utbildning
completed education
fusion, plasma och rymdfysik fusion, plasma and space physics
fusk cheating
fysik physics
physical sciences
fysikalisk kemi physical chemistry
fysiologi physiology
fysioterapeutexamen
sjukgymnastexamen
Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy
fysioterapi physiotherapy
fysisk geografi physical geography
Back to top