Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

G (48 words)

English Swedish
gastroenterology and hepatology gastroenterologi
gender equality jämställdhet
gender studies genusstudier
gender studies genusvetenskap
general education studies allmänt utbildningsområde
AUO
general entry requirements grundläggande behörighet
general entry requirements grundläggande behörighetskrav
general language studies and linguistics jämförande språkvetenskap och lingvistik
general literary studies litteraturvetenskap
general medicine allmän medicin
general qualification generell examen
general syllabus for third-cycle programmes allmän studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå
genetics genetik
genetics and breeding in agricultural sciences genetik och förädling inom lantbruksvetenskap
geochemistry geokemi
geology geologi
geometry geometri
geophysical engineering geofysisk teknik
geophysics geofysik
geosciences, multidisciplinary multidisciplinär geovetenskap
geotechnical engineering geoteknik
geriatrics geriatrik
gerontology, specialising in medical and health sciences gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
globalisation studies globaliseringsstudier
goal attainment måluppfyllelse
good research practice god forskningssed
government CPD initiative for teachers Lärarlyftet
government funded higher education statlig högskoleutbildning
government research funding body
research council /GB/
forskningsråd
grade betygsätta
sätta betyg
grade betyg
grade
grade within a grading system
betygsgrad
betygssteg
grade average jämförelsetal
grade point average
grade average
betygsmedelvärde
grading criteria betygskriterier
grading scale betygsskala
grading system betygssystem
graduate avlägga examen
graduate
college graduate /US/
examinerad
högskoleexaminerad
graduate school forskarskola
graduation exhibition examensutställning
graduation rate examensfrekvens
group room grupprum
group study gruppstudier
group work gruppövning
guaranteed admission
guaranteed place
platsgaranti
guest lecture gästföreläsning
guidance counsellor
career guidance counsellor
studie- och yrkesvägledare
Back to top