Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

H (62 words)

Swedish English
hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi health care service and management, health policy and services and health economy
hälsovetenskap health sciences
halvtidskontroll
halvtidsseminarium mittgenomgång
mid-way review
halvtidsstudier half-time study
handledare supervisor
tutor adviser
handledarsystem supervision system
handledd praktik supervised placement
supervised internship
handledning supervision
håp (se helårsprestation)
hås (se helårsstudent)
havs- och vattendragsteknik ocean and river engineering
head of academy (se prefekt)
head of school (se prefekt)
hedersdoktor honorary doctor
helårsprestation annual performance equivalent
helårsstudent FTE
full-time equivalent
helfartsstudier (se heltidsstudier)
heltidsanställd employed fulltime
full-time employee
heltidsanställning full-time employment
heltidsstudier full-time study
hematologi hematology
hemtentamen take-home examination
unsupervised examination
hemuniversitet home university
hippologexamen Higher Education Diploma in Equine Science
historia history
hög kvalitet High Quality
högskola university college
Högskolans avskiljandenämnd
HAN
Higher Education Expulsions Board
högskoleexamen (1) higher education qualification
university qualification academic qualification
högskoleexamen (2) Higher Education Diploma
Foundation degree (120 credits)
högskoleförberedande examen university entrance qualification
högskoleförordningen Higher Education Ordinance
högskoleförvaltning higher education administration
HEI administration
högskoleingenjörsexamen Degree of Bachelor of Science in Engineering
högskoleintroducerande utbildning
collegeutbildning
higher education access programme
högskolelagen Higher Education Act
högskolepoäng credit
higher education credit
Högskoleprovet Swedish Scholastic Aptitude Test
SweSAT
högskolerektor (se rektor)
högskolesektorn the higher education sector
högskolestudier (se högskoleutbildning)
högskolestyrelse board of governors
board of trustees /US/
högskoleutbildning
högre utbildning akademisk utbildning
higher education
högskoleutbildning på avancerad nivå
utbildning på avancerad nivå
second-cycle courses and study programmes
högskoleutbildning på forskarnivå
utbildning på forskarnivå forskarutbildning
third-cycle courses and study programmes
research programs /US/
högskoleutbildning på grundnivå first-cycle courses and study programmes
högskoleväsendet the higher education sector
hörsal lecture theatre
hortonomexamen Degree of Master of Science in Horticulture
hösttermin autumn semester
fall semester /US/
humaniora humanities
the humanities
humanistisk fakultet faculty of humanities
faculty of arts
humanistisk-samhällsvetenskaplig humanities and social sciences
husbyggnad building technologies
husdjursvetenskap animal and dairy science
hushålls- och kostvetenskap home economics and nutrition
domestic science and dietetics
hushållslärarexamen Bachelor of Education in Home Economics
huvudämne main subject
major subject
huvudämne (se huvudområde)
huvudhandledare principal supervisor
huvudman accountable authority
huvudområde
huvudsakligt område
main field of study
Back to top