Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

L (76 words)

Swedish English
laboration laboratory session
practical
Ladok Ladok
Ladok student registry
läkare doctor of medicine
läkarexamen Degree of Master of Science in Medicine
University Medical Degree Doctor of Medicine (MD)
läkemedelsbioteknik pharmaceutical biotechnology
läkemedelskemi medicinal chemistry
landskapsarkitektexamen Degree of Master of Science in Landscape Architecture
landskapsarkitektur landscape architecture
landskapsingenjörsexamen Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management
landskapsplanering landscape planning
landstingsdoktorand (se företagsdoktorand)
lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet agricultural occupational health and safety
lantbruksvetenskap agricultural sciences
lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske agricultural, forestry and fisheries
lantmästarexamen Higher Education Diploma in Agricultural and Rural Management
lärande learning
lärande i arbetslivet
lärande i arbete
learning in a work environment
lärandemål
förväntat studieresultat
intended learning outcomes
läranderesultat
faktiskt studieresultat
achieved learning outcomes
läraranställning teaching post
teaching position
lärarbrist teacher shortage
lärare, förskollärare och fritidspedagog i det offentliga skolväsendet teacher, pre-school teacher and recreation instructor in the national school system
lärarexamen på avancerad nivå Master of Arts in Education
Master of Science in Education Master’s degree (240/270/300/330 credits) MEd
lärarexamen på grundnivå Bachelor of Arts in Education
Bachelor of Science in Education Bachelor’s degree (180/210 credits) BEd
lärarförslagsnämnd academic appointments board
lärarfortbildning continuing professional development for teachers
lärarhandledning teacher’s guide
teacher’s manual
lärarkapacitet teaching capacity
lärarkompetens teaching ability
lärarledd praktik teacher-supervised placement
teacher-supervised internship
lärarledd undervisning teacher directed learning
classroom instruction
Lärarlyftet government CPD initiative for teachers
lärarroll the role of the teacher
lärarskicklighet teaching ability
lärartäthet student-teacher ratio
lärartjänst (se läraranställning)
lärarundantaget intellectual property rights of academic staff
lärarutbildning teacher education
teacher training
lärarutbyte teacher exchange
lärarvikarie substitute teacher
temporary cover /GB/
lärcentrum local study centre
lärobok textbook
läromedel study resources
study material
läroplan (se utbildningsplan)
lärosäte higher education institution
HEI
lärosätesgranskning HEI audit
lärplattform
utbildningsplattform
virtual learning environment
VLE learning management system LMS
läsår academic year
school year /US/
läskurs
självstudiekurs
reading course
independent study /US/
läsperiod study period
ledningsråd (se rektorsråd)
legitimation professional status qualification
legitimationskurs professional qualification course
legitimationsyrke (se reglerat yrke)
legitimerad registered
licensed chartered
lektion teaching session
class
lektor
universitetslektor högskolelektor
senior lecturer /GB/
assistant professor /US/
lektorat senior lectureship
lektorsanställning lectureship
lektorstjänst (se lektorsanställning)
LIA (se lärande i arbetslivet)
licentiat licentiate
licentiate degree (se examen på forskarnivå)
licentiatexamen Degree of Licentiate
Licentiate degree
licentiatuppsats
licentiatavhandling akademisk avhandling för licentiatexamen
licentiate thesis
litterär gestaltning literary composition
litteraturförteckning
källförteckning
list of references
bibliography
litteraturstudier specific literatures
litteraturvetenskap general literary studies
livslångt lärande lifelong learning
livsmedelsteknik food engineering
livsmedelsvetenskap food science
logoped speech therapist
logopedexamen Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology
lokal antagning local admissions
lungmedicin och allergi respiratory medicine and allergy
Back to top