Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M (101 words)

Swedish English
magisterexamen Degree of Master (60 credits)
Degree of Master of Arts (60 credits) Degree of Master of Science (60 credits) Master’s degree (60 credits) MA MSc
magisterexamen i krigsvetenskap Degree of Master of Science in War Studies (60 credits)
magisterexamen i statsvetenskap (60 credits) Degree of Master in Political Science
magisterexamen med ämnesbredd Master of….
magisterexamen med ämnesdjup Master of …. with specialisation in…./with a major in…./in…
magisterprogram Master’s (60 credits) programme
magisteruppsats Master’s (60 credits) dissertation
Master’s (60 credits) thesis
mål för antal examina
examinationsmål
target number for degrees awarded
mål- och resultatorienterad result oriented
mål- och resultatstyrning result-oriented management
management by objectives and results
målrelaterat betyg criterion-referenced grade
målstyrning management by objectives
måluppfyllelse goal attainment
mångvetenskap
flervetenskap
multidisciplinarity
mångvetenskaplig
flervetenskaplig
multidisciplinary
människa-datorinteraktion
interaktionsdesign
human computer interaction
mänsklig interaktion med IKT human aspects of ICT
marin teknik marine engineering
markvetenskap soil sciences
maskinteknik mechanical engineering
masterexamen Degree of Master (120 credits)
Degree of Master of Arts (120 credits) Degree of Master of Science (120 credits) Master’s degree (120 credits) MA MSc
masterprogram Master’s (120 credits) programme
Master's degree (se examen på avancerad nivå)
Master's level qualification (se examen på avancerad nivå)
masteruppsats Master’s (120 credits) dissertation
Master’s (120 credits) thesis
matematik mathematics
matematisk analys mathematical analysis
materialkemi materials chemistry
materialteknik materials engineering
medbedömare co-assessor
medelbetyg average grade
mediateknik media engineering
medicin medicine
medicin och hälsovetenskap medical and health sciences
medicine doktorsexamen Degree of Doctor of Medical Science
medicine högskoleexamen Higher Education Diploma in Medical Science
medicine kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Medical Science
medicine licentiatexamen Degree of Licentiate of Medical Science
medicine magisterexamen Degree of Master of Medical Science (60 credits)
medicine masterexamen Degree of Master of Medical Science (120 credits)
medicinsk apparatteknik medical equipment engineering
medicinsk bildbehandling medical image processing
medicinsk bioteknik medical biotechnology
medicinsk bioteknologi medical biotechnology
medicinsk biovetenskap medical bioscience
medicinsk ergonomi medical ergonomics
medicinsk etik medical ethics
medicinsk genetik medical genetics
medicinsk laboratorie- och mätteknik medical laboratory and measurements technologies
medicinsk material- och protesteknik medical materials
medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper basic medicine
medicinteknik medical engineering
medie- och kommunikationsvetenskap media and communications
medieteknik media and communication technology
medievetenskap media studies
mentor mentor
merit qualification
meritberäkning
meritvärdering
assessment of qualifications
meritera sig aquire further qualifications
meriterad lärare recognised university teacher
meriterad lärare (se excellent lärare)
meriterande providing a useful qualification
meritering acquisition of qualifications
acquisition of skills and experience
meriteringsanställning career-development position
meritförteckning curriculum vitae
CV
meritkurs weighted course
meritpoäng credit increment
meritpoängskomplettering supplementary credit increment
meritvärde merit rating
grade tariff
merkostnadslån supplementary loan
metallurgi och metalliska material metallurgy and metallic materials
meteorologi och atmosfärforskning meteorology and atmospheric sciences
metodikkurs methodology course
mikrobiologi microbiology
mikrobiologi inom det medicinska området microbiology in the medical area
miljö- och naturvårdsvetenskap environmental sciences related to agriculture and land-use
miljöanalys och bygginformationsteknik environmental analysis and construction information technology
miljöbioteknik environmental biotechnology
miljöledning environmental management
miljövårdsforskning environmental research
miljövetenskap environmental sciences
mineral- och gruvteknik mineral and mine engineering
minimikrav minimum requirement
misstanke om oredlighet suspicion of misconduct
moderna språk modern languages
moment (se kursmoment)
monografi monograph
mooc-kurs
mooc öppen webbkurs
MOOC
massive open online course
morfologi morphology
motsvarande kunskaper equivalent knowledge
motsvarandebedömning equivalence assessment
multidisciplinär geovetenskap geosciences, multidisciplinary
multipel examen (se dubbel examen)
munta (se muntlig tentamen)
muntlig tentamen oral examination
oral exam
musik music
musiklärarexamen Master in Education in Music
musikvetenskap musicology
mycket hög kvalitet Very High Quality
mycket väl godkänd
MVG
pass with special distinction
myndighet public authority
public agency
Back to top