Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

R (91 words)

English Swedish
radiographer röntgensjuksköterska
radiology, nuclear medicine and medical imaging radiologi och bildbehandling
range of courses offered kursutbud
rate of study
pace of study
studietakt
kurstakt
reading course
independent study /US/
läskurs
självstudiekurs
reapplication återanmälan
reapplied återanmäld
reapply återanmäla sig
recent graduate
recently graduated
nyutexaminerad
nyexaminerad
recognised university teacher meriterad lärare
recognition of foreign qualifications bedömning av utländsk utbildning
recognition of qualification erkännande
recruitment rekrytering
recruitment imbalance snedrekrytering
recruitment target rekryteringsmål
register registrera
registered
licensed chartered
legitimerad
registration registrering
registration of grades in student registry betygsrapportering
regulated profession reglerat yrke
regulation
directive
föreskrift
reject avslå
relative grade relativt betyg
reliability and maintenance tillförlitlighets- och kvalitetsteknik
religious studies religionsvetenskap
remote examination
off-campus examination
distanstentamen
remote sensing fjärranalysteknik
renewable bioenergy research förnyelsebar bioenergi
reporting requirement återrapporteringskrav
requested document begärt dokument
required course behörighetskurs
required reading kurslitteratur
required to pay fees avgiftsskyldig
re-registration omregistrering
research forskning
vetenskaplig forskning
research and development
R&D
forskning och utveckling
FoU
research and development company forsknings- och utvecklingsföretag
research appointment
research post
forskaranställning
research assignment forskningsuppdrag
research assistant forskningsassistent
research basis forskningsanknytning
research board forskningsnämnd
research body forskningsorgan
research career forskarkarriär
research centre forskningscentrum
forskningscenter
research documentation
scientific documentation
vetenskaplig dokumentation
research domain forskningsområde
research ethics forskningsetik
research experience forskningserfarenhet
research expertise vetenskaplig skicklighet
research faculty forskarkollegium
research foundation forskningsstiftelse
research fund vetenskapsfond
research funding forskningsfinansiering
research funding forskningsmedel
research funding agency forskningsfinansierande myndighet
research funding body forskningsfinansiär
research grant forskningsbidrag
research institute forskningsinstitut
research issue forskningsproblem
research library
university library
vetenskapligt bibliotek
research methodology forskningsmetodik
research misconduct vetenskaplig oredlighet
forskningsfusk
research officer forskningssekreterare
research or teaching assistant with doctoral grant assistent med utbildningsbidrag
research overview forskningsöversikt
research policy forskningspolitik
research programme forskningsprogram
research programmes board
third-cycle programmes board doctoral programmes board
forskarutbildningsnämnd
research project forskningsprojekt
research publication
academic publication scholarly publication scientific publication
vetenskaplig publikation
research results
research findings
forskningsresultat
research scholarship
research grant
forskningsstipendium
forskarstipendium
research skills
research expertise
forskningsskicklighet
research subject forskningsämne
research team forskargrupp
forskarlag
researcher forskare
researcher exchange forskarutbyte
resit omtentamen
respiratory medicine and allergy lungmedicin och allergi
result oriented mål- och resultatorienterad
result-oriented management
management by objectives and results
mål- och resultatstyrning
retaken qualification utbyteskomplettering
retention
persistence
kvarvaro
review
inspect
granska
review
reassessment
omprövning
review a decision ompröva ett beslut
revoke degree-awarding powers
revoke entitlement to award a qualification
återkalla examenstillstånd
dra in examenstillstånd
rheumatology and autoimmunity reumatologi och inflammation
robotics robotteknik och automation
roll-call upprop
Back to top